Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Invoering Omgevingswet

Reactie

Naam Gemeente Moerdijk (Ir. E.B.W. De Rooij)
Plaats Zevenbergen
Datum 2 februari 2017

Vraag1

Heeft u opmerkingen op het wetsvoorstel invoeringswet?
Geachte minister,

Op 5 januari 2017 is de Invoeringswet Omgevingswet ter consultatie gelegd. U biedt ons de gelegenheid een reactie te geven op de Invoeringswet en de memorie van toelichting.

In algemene zin ondersteunen wij het streven om te komen tot ruimte voor ontwikkeling met voldoende waarborgen voor kwaliteit en een gebiedsgerichte aanpak. Wij ondersteunen de uitgangspunten benutten en beschermen met als insteek tevens vereenvoudiging en vermindering van de regelgeving. Wij onderschrijven de intenties van de Omgevingswet. Wel zijn er een aantal zaken die wij voor de uitwerking van de wet graag bij u onder uw aandacht brengen. Dat is het doel van deze brief.

De door u gegeven reactietermijn is zeer kort waardoor er onvoldoende kans bestaat om de stukken grondig en integraal te bekijken. Bij de consultatie van de AMvB’s waren zowel de consultatietermijn alsook de periode reeds ongunstig en krap bemeten. Dit lijkt nu een herhaling in het afstemmingsproces die wij betreuren. De memorie van toelichting is echter goed leesbaar en sluit grotendeels aan op wat er al in het voortraject is besproken.
Wij merken op dat enkele zaken die geregeld zouden worden in de Invoeringswet er nog niet in staan. Als voorbeeld zijn de overgangsbepalingen te noemen. De overgangstermijnen zijn nog niet bepaald en onduidelijk is wat er moet gebeuren om een bestemmingsplan te laten doorwerken na invoering van de Wet tot er een omgevingsplan wordt vastgesteld. Het stuk is daardoor onvolledig wat, naast de termijn, het geven van een volledige en gedetailleerde reactie lastig maakt. Het geven van een reactie op de Invoeringswet blijft daardoor beperkt tot bovengenoemde hoofdlijnen.

Wij vragen graag aandacht voor voldoende tijd om de Omgevingswet in te voeren in de gemeentelijke organisatie. Als gemeente zijn wij reeds in algemene zin bezig met de veranderopgave in de geest van de Omgevingswet. De implementatie van de Wet en het DSO vergt een zorgvuldig proces waarbij vele partijen betrokken zijn. Om dit proces goed vorm te kunnen geven is het belangrijk om snel volledig inzicht te krijgen in de nog openstaande zaken in de Wet.

Graag denken wij ook mee bij het vervolgproces. Wij zijn benieuwd naar de manier waarop de gemaakte opmerkingen hierin worden meegenomen.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht