Invoering Omgevingswet

Reactie

Naam namens stuurgroep Omgevingswet regio Zuid-Holland Zuid (drs. AACM van Dorst-van den Hout)
Plaats Dordrecht
Datum 3 februari 2017

Vraag1

Heeft u opmerkingen op het wetsvoorstel invoeringswet?
In de regio Zuid-Holland Zuid werken de 17 gemeenten, Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en de Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid in overleg met andere overheidspartijen, samen bij de voorbereiding op de komst van de Omgevingswet.
Vanuit die samenwerking is een gezamenlijke reactie ingediend op de concept AMvB's.
Graag hadden we op dezelfde wijze gebruik willen maken van de mogelijkheid om uitgebreid te reageren op de Invoeringswet. Gezien de zeer korte periode dat deze mogelijkheid geboden wordt is het voor ons niet mogelijk een zorgvuldige en afgestemde reactie voor te bereiden. Omdat de Invoeringswet toch een aantal zeer belangrijke aspecten regelt betreuren wij dat. Onze reactie is nu beperkt tot een viertal aandachtspunten zoals die in de bijlage zijn opgenomen.

Bijlage