Invoering Omgevingswet

Het kabinet werkt aan een bundeling en vereenvoudiging van het omgevingsrecht. Nu de Omgevingswet in het Staatsblad staat, zijn hiervoor inmiddels verschillende andere trajecten in gang gezet. Het wetsvoorstel waarop deze internetconsultatie betrekking heeft, regelt de invoering van de Omgevingswet.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 05-01-2017
Einddatum consultatie 03-02-2017
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Defensie, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Financiën, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Ruimtelijke ordening

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het wetsvoorstel vult de Omgevingswet op een aantal onderdelen aan. Zo worden met dit wetsvoorstel het hoofdstuk Schade (hoofdstuk 15) en twee nieuwe paragrafen in het hoofdstuk Handhaving en Uitvoering (hoofdstuk 18) ingevuld. Tevens voorziet het wetsvoorstel in een wettelijke regeling voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Daarnaast wijzigt het wetsvoorstel andere wetten of trekt deze in en regelt het overgangsrecht.

Het wetsvoorstel heeft als primair doel het regelen van een evenwichtige overgang van de nu geldende wetgeving naar het nieuwe stelsel van de Omgevingswet. De voorgestelde regels voor het overgangsrecht zijn bedoeld om het nieuwe stelsel van het omgevingsrecht snel in te voeren met behoud van rechtszekerheid en met oog voor de uitvoerbaarheid (voorkomen overmatige transitielast). Daarnaast wordt een aantal in de Omgevingswet gereserveerde onderdelen ingevuld.
Dit wetsvoorstel is ook bedoeld om een aantal verbeteringen in de Omgevingswet tot stand te brengen en enkele onvolkomenheden te corrigeren. Deels zijn deze verbeteringen en wijzigingen inhoudelijk van aard, deels technisch.
Het wetsvoorstel voorziet ook in verbeterde grondslagen voor de uitvoeringsregelgeving. Verder vult het grondslagen aan om in de uitvoeringsregelingen ook overgangsrechtelijke voorzieningen te kunnen treffen.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De stelselherziening bestrijkt de gehele fysieke leefomgeving, dus ruimtelijke ordening, milieu, natuur, water, wegen en spoorwegen, bouwwerken en cultureel erfgoed. Het heeft daarmee invloed op alle partijen die actief zijn in de fysieke leefomgeving: burgers, bedrijven en overheden.

Verwachte effecten van de regeling

Bij het opstellen van de Omgevingswet is gewerkt in een open proces met partijen uit de praktijk. Hierbij is met name gewerkt aan vier grote verbeterpunten:
o De regels zijn inzichtelijker, voorspelbaarder en gebruiksvriendelijker gemaakt.
o De regels stimuleren dat alle belangen in de leefomgeving vanaf het begin worden meegenomen.
o De regels geven meer ruimte aan gemeenten en provincies om maatwerk te bieden als de eigenschappen van het gebied, innovatieve oplossingen of lokale ambities daarom vragen.
o De besluitvorming over projecten is waar mogelijk versneld en verbeterd, wat bijdraagt aan het verminderen van lasten.

De Invoeringswet regelt de invoering van de Omgevingswet en vult deze op enkele punten aan. De Invoeringswet maakt daarmee de realisatie van deze verbeterpunten mogelijk.”

Doel van de consultatie

De consultatie vindt plaats om belangstellenden de gelegenheid te bieden een reactie te geven op het wetsvoorstel en de bijbehorende memorie van toelichting.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Op alle onderdelen kan worden gereageerd. Een reactie kan worden ingediend tot en met 3 februari 2017.

Meer informatie