Permanentmaking bevoegdheid tot intrekking Nederlanderschap

De bevoegdheid tot intrekking van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid (artikel 14, vierde lid, RWN) vervalt op 1 maart 2022. Dit wetsvoorstel voorkomt dat, en maakt deze bevoegdheid permanent. Het wetsvoorstel strekt niet tot inhoudelijke wijziging van deze bevoegdheid.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 14-12-2020
Einddatum consultatie 26-01-2021
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Keten-ID 10430
Onderwerpen Terrorisme

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Nederlanders die deelnemen aan een terroristische organisatie die aangemerkt is als organisatie die een bedreiging vormt voor de nationale veiligheid en die door verlies van het Nederlanderschap niet staatloos zouden worden.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Betrokken persoon zal door verlies van het Nederlanderschap niet langer de rechten die verbonden zijn aan het Nederlanderschap kunnen uitoefenen.

Waarop kunt u reageren

Er kan op het gehele wetsvoorstel en de toelichting worden gereageerd.

Downloads

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Rijkswet op het Nederlanderschap

Bron: wetten.overheid.nl