Algemene Maatregel van Bestuur Transnationaal Onderwijs

Deze AMvB over transnationaal onderwijs, werkt op basis van de wet inzake bevordering internationalisering hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (Kamerstukken I, 2016/17, 34 355, A) uit wat een instelling voor hoger onderwijs in haar aanvraag voor het verzorgen van een volledige opleiding in het buitenland moet opnemen en op basis van welke gronden de minister toestemming kan verlenen, weigeren of intrekken.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 21-06-2017
Einddatum consultatie 21-07-2017
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Keten-ID 7690
Onderwerpen Hoger onderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Deze AMvB schept een kader op basis waarvan de minister van OCW kan besluiten of deze aan een instelling toestemming verleent, weigert of intrekt voor het verzorgen van opleidingen in het buitenland.

Op dit moment is het niet mogelijk dat een instelling een volledige opleiding in het buitenland verzorgt. Omdat dit in potentie wel meerwaarde heeft voor de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en de profilering van het hoger onderwijs wil de regering dit mogelijk maken. Een instelling dient wel aan bepaalde voorwaarden te voldoen en moet toestemming hebben van de minister van OCW voordat deze een opleiding in het buitenland mag verzorgen. De instelling moet aantonen dat het verzorgen van de opleiding in het buitenland in het belang is van de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en de profilering van het Nederlandse hoger onderwijs in het buitenland.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het effect van deze AMvB is dat instellingen, op basis van de in de AMvB vermelde eisen, aanvragen kunnen indienen bij de minister van OCW voor het verzorgen van opleidingen in het buitenland. Het verwachte effect is dat de AMvB een kader biedt op grond waarvan een weloverwegen beslissing op die aanvraag kan worden genomen

Waarop kunt u reageren

Reactie is mogelijk op alle onderdelen van de AMvB. De wet bevordering internationalisering hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek schrijft onderwerpen voor die in de AMvB verplicht als weigeringsgrond uitgewerkt dienen te worden.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

eerste kamer

Bron: www.eerstekamer.nl