Inspraakverplichtingen Kernenergiewet

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging van de Kernenergiewet voor. Dit is een van de maatregelen om uitvoering te geven aan de aanbeveling van het Nalevingscomité bij het Verdrag van Aarhus van 4 oktober 2018. Die aanbeveling is, dat Nederland de noodzakelijke wettelijke, regulerende en bestuurlijke maatregelen neemt om bij aanpassingen van de duur van een nucleaire activiteit te voldoen aan de inspraakverplichtingen van het Verdrag van Aarhus.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 23-04-2020
Einddatum consultatie 04-06-2020
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 11355
Onderwerpen Energie

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

• Burgers en non governementele organisaties (NGO’s);
• Exploitanten (vergunninghouders) van nucleaire installaties, in het bijzonder van kerncentrales;
• De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS), het tot vergunningverlening bevoegde gezag op grond van de Kernenergiewet.

Eerst een definitie: De ontwerpbedrijfsduur is de duur van de bedrijfsvoering waarvoor de technische veiligheid van de installatie is aangetoond. De wetswijziging is een van de maatregelen om tegemoet te komen aan de aanbeveling van het Nalevingscomité. De bedoeling is om artikel 17, lid 4, van de Kernenergiewet als volgt te wijzigen:
Bij vergunningverlening om de ontwerpbedrijfsduur van nucleaire installaties aan te passen, moet altijd de Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure (UOV) van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd worden, OOK als deze aanpassing zonder fysieke ingrepen plaatsvindt. Door deze wetswijziging kan iedereen altijd vooraf inspreken op vergunningenbesluiten over de duur van een nucleaire installatie.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Burgers en NGO’s zullen in de toekomst altijd op alle Kernenergiewetvergunningen over de aanpassing van de duur van een nucleaire activiteit vooraf kunnen inspreken;

Exploitanten (vergunninghouders) van nucleaire installaties zullen voor een vergunning tot aanpassing van de ontwerpbedrijfsduur:
• altijd gehouden zijn om de Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure (UOV) van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht UOV te doorlopen;
• op grond van het Besluit vergoedingen Kernenergiewet een hogere vergoeding voor hun vergunning moeten betalen.
Desondanks zijn de maatschappelijke lasten van het wetsvoorstel voor de exploitant beperkt.

De bestuurlijke lasten voor de ANVS zullen in de praktijk beperkt zijn, en ook worden er geen effecten voor de Rijksbegroting verwacht.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met 4 juni 2020 via deze website reageren op deze wetswijziging en de toelichting.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Kernenergiewet

Bron: wetten.overheid.nl

Aanbeveling van Nalevingscomité

Bron: www.unece.org

Kamerstuk Inhoudelijke reactie op de internetconsultatie

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl

publicatie in het Staasblad

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl

publicatie in het Staatsblad

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl