Informatieplicht luchthavens

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van de Wet luchtvaart. Aanleiding is de maatschappelijke vraag om meer regie van de minister op o.a. luchthaven Schiphol. Hiervoor is een versterking van de informatiepositie van het ministerie nodig. In de Luchtvaartnota en Uitvoeringsagenda is opgenomen dat er hiervoor een informatieplicht voor luchthavens moet komen, ook voor burgerluchtvaart op militaire luchthavens.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 15-09-2021
Einddatum consultatie 29-10-2021
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 11852
Onderwerpen Luchtvaart Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

• De exploitant van de luchthaven Schiphol;
• De exploitanten van een luchthaven van nationale betekenis ( Rotterdam The Hague Airport, Maastricht Aachen Airport, Groningen Airport Eelde, Lelystad Airport);
• De burgerexploitant op de militaire luchthavens Eindhoven Airport en vliegveld De Kooy.

Er wordt al veel informatie uitgewisseld tussen de luchthavens en de minister.
Toch kan het gebeuren dat de minister binnen een bepaalde termijn informatie of gegevens moet hebben voor een wettelijke taak of bevoegdheid. In dergelijke uitzonderlijke gevallen kan het gewenst zijn om een beroep te kunnen doen op een wettelijke bepaling. Hiervoor worden in de Wet luchtvaart twee nieuwe artikelen opgenomen met een informatieverplichting voor de luchthaven Schiphol, de luchthavens van nationale betekenis en de burgerexploitant op een militaire luchthaven. Het artikel regelt dat de exploitanten op verzoek van de minister verplicht zijn om, voor zover dit voor beleidsdoeleinden noodzakelijk is, informatie aan te leveren voor de vervulling van de taken van de minister van IenW zoals neergelegd in de Wet luchtvaart.

Het gaat om informatie voor de ontwikkeling van beleid voor de (toekomst van de) burgerluchtvaart, dus in de fase die ruim voorafgaat aan de voorbereiding voor het vaststellen of wijzigen van het LVB (Luchthavenverkeersbesluit), het LIB (Luchthavenindelingsbesluit) of een luchthavenbesluit. De luchthavens zijn, met het in werking treden van deze wijziging op de luchtvaartwet, verplicht tot het verstrekken van de bij hen berustende gegevens. Het betreft dus gegevens die de luchthaven feitelijk tot beschikking heeft en die niet al op de betreffende ministeries aanwezig is.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het voorstel levert voor het Rijk geen extra lasten op. Het formuleren van een informatieverzoek valt onder de reguliere activiteiten van het ministerie.
Feitelijke toepassing van de bevoegdheid kan wel gevolgen hebben voor de administratieve lasten voor de betreffende luchthaven. Maar naar verwachting zal slechts in uitzonderlijke gevallen een beroep worden gedaan op de nieuwe wettelijke bepaling, wat slechts zal leiden tot een beperkte toename van de administratieve lasten voor de exploitant. De informatie is veelal reeds aanwezig in digitale systemen en kan daaruit worden gegenereerd. Dit zal naar schatting niet meer dan 14 dagdelen (7 dagen) per jaar in beslag nemen. De administratieve lasten bedragen dan maximaal 56 uur x 45 euro= 2.520 euro per jaar. Gelet op het belang van de informatievoorziening wordt deze toename aanvaardbaar geacht.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met 29 oktober 2021 via deze website reageren op deze regeling en de bijbehorende toelichting. U kunt de wetswijziging becommentariëren en eventuele inhoudelijke en tekstuele suggesties doen. Met name is het ministerie geïnteresseerd in uw mening over onderdelen E en F van het voorstel met de daarbij behorende toelichting.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Wet Luchtvaart

Bron: wetten.overheid.nl

Luchtvaartnota 2020-2050

Bron: www.rijksoverheid.nl

Rapport Onderzoeksraad Veiligheid vliegverkeer Schiphol

Bron: www.onderzoeksraad.nl