Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Implementatiewet toegankelijkheidsvoorschriften producten en diensten

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Voorschotenn
Datum 24 februari 2022

Vraag1

De richtlijn bevat een facultatieve overgangsbepaling (artikel 32, tweede lid, van de richtlijn) inzake zelfbedieningsterminals die dienstverleners vóór 28 juni 2025 rechtmatig gebruikten voor het verlenen van diensten. Voornoemde bepaling biedt de mogelijkheid te bepalen dat deze terminals tot het eind van hun economische levensduur, maar niet langer dan 20 jaar na hun ingebruikname, gebruikt kunnen worden bij het leveren van vergelijkbare diensten.
De regering verneemt graag van betrokken partijen of, en zo ja waarom, het wenselijk wordt geacht dat in een dergelijke overgangstermijn voorzien wordt.
Verantwoordelijkheid neerleggen zo veel verschillende ministeries is niet alleen ondoelmatig maar zeer onproductief.
Wie stuurt aan, wie is probleemeigenaar, wie is eindverantwoordelijk?

Advies
Voeg uitvoering samen in één algemene toegankelijkheid wet, waar andere wetten naar kunnen verwijzen.
Hierin opgenomen ook de specifieke richtlijnen, standaarden, in plaats van doorverwijzingen naar de EAA of Web Directive.
Hiermee ontstaat een duidelijk inzicht in de verwachtingen en verplichtingen van bedrijven ten opzichte van toegankelijkheid van mensen met een handicap of beperking.
Maak één minister/portefeuillehouder probleemeigenaar en eindverantwoordelijk.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht