Besluit in verband met implementatie van de herziene IORP-richtlijn

In deze ontwerp-AMvB zijn wijzigingen opgenomen die verband houden met de implementatie van de herziene IORP-richtlijn. Het doel van de richtlijn is het bevorderen van de verdere ontwikkeling van het tweede pijler pensioen in de Europese Unie. De belangrijkste wijzigingen voor Nederland zijn:
- verduidelijking van de procedure van een grensoverschrijdende collectieve waardeoverdracht;
- aanvullende regelgeving voor governance; en
- aanvullende regelgeving voor de informatieverstrekking

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 07-06-2018
Einddatum consultatie 06-07-2018
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Ministerie van Financiën
Keten-ID 7875
Onderwerpen Arbeidsvoorwaarden

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Betrokkenen zijn burgers, pensioenuitvoerders en toezichthouders.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De herziene IORP-richtlijn wordt geïmplementeerd in de huidige wet- en regelgeving

Waarop kunt u reageren

U kunt reageren op alle onderdelen.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Grondslag Wet verplichte beroepspensioenregeling

Bron: wetten.overheid.nl

Grondslag Wet op het financieel toezicht

Bron: wetten.overheid.nl

Grondslag Pensioenwet

Bron: wetten.overheid.nl