Wetsvoorstel wijziging huursomstijging

Dit wetsvoorstel past de maximale huursomstijging die voor woningcorporaties geldt inhoudelijk aan en geeft mogelijkheid om in gezamenlijke afspraak tussen woningcorporaties, huurdersorganisaties en gemeenten lokaal af te wijken van de huursomstijging. Het wetsvoorstel geeft hiermee invulling aan een deel van de afspraken uit het Sociaal Huurakkoord van Aedes en de Woonbond.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 29-03-2019
Einddatum consultatie 26-04-2019
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Keten-ID 10347
Onderwerpen Huren en verhuren

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Woningcorporaties, huurders van woningcorporaties en gemeenten (waar lokaal wordt afgeweken van de huursomstijging)

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Dit voorstel heeft macro gezien gevolgen voor burgers die een woning in het gereguleerde segment van een woningcorporatie huren:
• De gemiddelde huurverhoging bij corporaties wordt beperkt tot inflatievolgend, dit heeft een positief effect op de betaalbaarheid van de huren.
• Lokaal worden huurders bij betrokken wanneer lokaal in de prestatieafspraken wordt afgeweken van de jaarlijkse maximale huursomstijging in het kader van lokaal maatwerk.
• Dit wetsvoorstel heeft geen (direct) gevolg voor individuele huurders. De maximale huurverhoging per woning blijft namelijk gehandhaafd op inflatie+2,5%. Maar woningcorporaties moeten huurverhogingen van inflatie+2,5% voor bepaalde woningen binnen de maximale huursomstijging van inflatie (of lokaal inflatie+1%) compenseren met lagere huurverhogingen voor andere woningen.

Dit voorstel heeft gevolgen voor (het gereguleerde huursegment van) woningcorporaties.
• De jaarlijkse maximale huursomstijging geldt voor woningcorporaties (inclusief lokaal afwijken). De jaarlijkse maximale huursomstijging wordt inhoudelijk gewijzigd door huurharmonisatie en woningverbetering (verduurzaming) buiten de berekening te brengen.
• Woningcorporaties krijgen de mogelijkheid om in de prestatieafspraken lokaal een hogere huursomstijging af te spreken (maximaal 1 procentpunt hoger).

Dit voorstel heeft een effect op de gemeenten, maar alleen in geval van lokale afwijking van de gemiddelde jaarlijkse huurverhoging op inflatieniveau; want een lokaal hogere huursomstijging moet in de prestatieafspraken met huurdersorganisaties en betrokken gemeenten worden vastgelegd.

Waarop kunt u reageren

Op alle aspecten van dit concept wetsvoorstel

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen