Versterking positie ouders en leerlingen in passend onderwijs

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Goirle
Datum 29 september 2022

Vraag1

Wilt u reageren op het wetsvoorstel ”Versterking positie ouders en leerlingen in passend onderwijs”? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een bericht achter te laten of door een bericht te uploaden.
Voor de versterking van de positie van ouders en leerlingen in het creëren van passend onderwijs ben ik zeer. Maar ik denk niet dat dat met deze aanpassingen voldoende gerealiseerd gaat worden, dit is slechts een kleine stap in de goede richting.

Vraag2

Denkt u dat de voorgestelde maatregelen eraan bijdragen om de positie van ouders en leerlingen in passend onderwijs te versterken? Waarom denkt u dat wel of niet?
De voorgestelde maatregelen zullen slechts een beetje bijdragen aan de verbetering van de positie van leerlingen. Over de verbetering van de positie van ouders staat er eigenlijk niks in. Als ouders zitten we nu wel aan tafel om mee te praten, maar serieus genomen voel ik me al jaren niet. Ondanks dat er staat dat zowel ouders als leerlingen een volwaardige gesprekspartner moeten worden, gaat het in de aanpassingen alleen over het hoorrecht van de leerling als extra ondersteuning aan de orde is. Ik ervaar de positie van mijzelf als ouder en die van mijn kind als zwak en dat verandert met deze wijzigingen helaas niet. Er is een enorme cultuuromslag nodig in het onderwijs. Geen wij-zij denken meer in de vorm van de professional (school en/of samenwerkingsverband en/of zorgaanbieder die per definitie gelijk heeft) tegenover de ouders en leerling. Nog voor er sprake is van een echte ondersteuningsbehoefte zouden signalen van leerling en ouders veel beter opgepakt moeten worden. Er moet ook veel meer kennis komen in het hele onderwijs- (en zorg-)systeem over o.a. hoogbegaafdheid. Zonder accurate kennis kun je ook geen signalen van leerling en ouders oppakken. Nergens wordt gewaarborgd dat er daadwerkelijk iets gedaan moet worden met de input van leerling en ouders. Zelfs het instemmingsrecht op het OPP is maar gedeeltelijk. Daarbij ben je veel te laat met horen van leerling en ouders als je al met een OPP bezig bent, is mijn ervaring. We gaan wachten tot er leer- of gedragsproblemen ontstaan en dan pas gaan we een OPP opstellen en passend onderwijs (proberen) te leveren. Eerdere signalen, zonder echte problemen, worden niet opgepikt in het onderwijs. Het is veel fijner, effectiever en vooral goedkoper als we problemen voorkomen in plaats van bestrijden, dat gaat echt minder thuiszitters opleveren.

Vraag3

Maakt het wetsvoorstel voldoende duidelijk dat scholen vrij zijn in hoe ze de mening van de leerling verwerken in het ontwikkelingsperspectief? Zo nee, heeft u suggesties om dit te verduidelijken?
Er moet niks en dat is geen goede zaak voor de positie van leerling en ouders. Nu hoeft alleen de visie van school opgenomen te worden in het OPP. De mening van leerling en ouders zou bijvoorbeeld opgenomen moet worden in het OPP om tot een evenwichtige afweging te komen, zeker als school en ouders en leerling niet op een lijn zitten.

Vraag4

Vindt u dat er voldoende wordt geluisterd naar leerlingen met een ondersteuningsbehoefte in het onderwijs? Heeft u suggesties op welke manier we kunnen bevorderen dat er meer naar leerlingen wordt geluisterd?
Zonder voldoende kennis van zaken, over bijvoorbeeld hoogbegaafdheid, en zonder erkenning dat ouders het compleetste zicht op het kind hebben, en zonder inzicht in de signalen die het kind al vroeg op school afgeeft, kan er niet goed worden geluisterd. O.a. aan de kennis over hoogbegaafdheid ontbreekt het in het onderwijssysteem (bij scholen en samenwerkingsverbanden) en scholen zijn te weinig ingericht op onderwijsaanpassingen daarvoor en het ontbreekt aan echte hb-klassen voor deze leerlingen. Daarmee kun je wel luisteren, maar niet uitvoeren wat nodig is.

Vraag5

Zijn de wettelijke voorschriften en bijbehorende toelichting voldoende duidelijk? Weet u wat u moet doen of mag verwachten als dit wetsvoorstel in werking is getreden? Waarover twijfelt u en heeft u suggesties?
Het aantal thuiszitters wordt hiermee niet teruggebracht. Mijn kind en ook wij als ouders, zijn op school wel gehoord in onze behoeften, maar er wordt niks mee gedaan. De voorgestelde aanpassingen veranderen daar niks aan, behalve dan misschien het bijdragen door het opnieuw afgeven van een signaal over de wenselijkheid van volwaardig gesprekspartnerschap van ouders en leerling aan het onderwijssysteem hierover.
Zolang scholen zelfs de aanbevelingen uit onderzoek van andere professionals kunnen negeren wanneer deze door ouders juist passend worden gevonden, dan zijn we geen volwaardige gesprekspartners. Waar kun je als ouders terecht? Wat kun je doen als school een inschattingsfout maakt. Je kunt niet eens naar een andere school, want de school van herkomst (met de foute inschatting) is voor alle andere betrokkenen leidend. Er moet iets veranderen aan het veel te rigide schoolsysteem. Er moet een cultuuromslag plaatsvinden. Ondersteuning bij compacten, verrijken en verbreden van de lesstof en eventueel versnellen moet expliciet onder ondersteuning gaan vallen. Zolang ondersteuning alleen kan bij leer- en gedragsproblemen en achterstanden, dan schieten we niks op met deze aanpassingen. Ook voor hoogbegaafde leerlingen moet ondersteuning zijn om tot passend onderwijs te komen en ondersteuning om dit te blijven evalueren en aanpassen (het onderwijs passend te houden).

Vraag6

Denkt u dat het uitvoerbaar is voor scholen en samenwerkingsverbanden om aan de wettelijke voorschriften te gaan voldoen? Waarover twijfelt u en heeft u suggesties?
Ja, het is zeker uitvoerbaar, maar niet genoeg om de gestelde doelen te behalen.

Vraag7

Wat vindt u van de maatregelen dat het schoolondersteuningsprofiel als apart document komt te vervallen en dat het extra ondersteuningsaanbod van een school wordt opgenomen in de schoolgids en daarmee dus jaarlijks wordt vastgesteld?
Het is fijn als het ondersteuningsaanbod goed vindbaar en vergelijkbaar is. Verder is het belangrijk dat er voor hoogbegaafden in PO en VO genoeg ondersteuningsmogelijkheden in de regio komen, want ondersteuning die er niet is, kan ook niet vermeld worden. Daar blijf ik tot nu toe op vastlopen, de hoognodige ondersteuning voor hoogbegaafden die er gewoonweg niet is.

Vraag8

Wat vindt u ervan dat de leerlinggeleding en oudergeleding van de medezeggenschap adviesrecht houden (in plaats van instemmingsrecht) over de extra ondersteuning die in de schoolgids wordt opgenomen? Welke voor- en nadelen ziet u en waarom?
Hierover heb ik me geen mening gevormd.