Besluit ter uitvoering van diverse verordeningen inzake grensoverschrijdende distributie en duurzaamheid

Dit besluit wijzigt het Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten. De wijzigingen van het Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten hebben tot doel de Autoriteit Financiële Markten (AFM) aan te wijzen als bevoegde autoriteit voor wat betreft de verordening grensoverschrijdende distributie van beleggingsinstellingen en icbe's en enkele verordeningen inzake duurzaamheid.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 20-08-2020
Einddatum consultatie 01-10-2020
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Financiën
Onderwerpen Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Beheerders van beleggingsinstellingen en icbe's, beheerders van Europese durfkapitaalfondsen, beheerders van Europese sociaalondernemerschapsfondsen, beleggingsondernemingen, banken, verzekeraars, toezichthouders en andere belanghebbenden.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De AFM wordt aangewezen als bevoegde autoriteit. Als gevolg hiervan kan de AFM een last onder dwangsom of een bestuurlijke boete opleggen als de relevante artikelen van de verordening grensoverschrijdende distributie van beleggingsinstellingen en icbe's, de verordening informatieverstrekking over duurzaamheid of de verordening kader ter bevordering van duurzame beleggingen worden overtreden.

Waarop kunt u reageren

De reacties mogen betrekking hebben op alle onderdelen van het besluit en de toelichting.

Downloads

  • Concept regeling

    Concept-Besluit ter uitvoering van diverse verordeningen inzake grensoverschrijdende distributie en duurzaamheid

Externe bronnen

Besluit uitvoering EU verordeningen financiële markten

Bron: wetten.overheid.nl

Verordening betreffende de totstandbrenging van een kader ter bevordering van duurzame beleggingen

Bron: eur-lex.europa.eu

Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector

Bron: eur-lex.europa.eu

Verordening grensoverschrijdende distributie van instellingen voor collectieve belegging

Bron: eur-lex.europa.eu