Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Gesloten consultaties

Na afloop van de consultatietermijn worden de ingekomen reacties bekeken en wordt eventueel het voorstel voor de wettelijke regeling aangepast. Nadat de ministerraad of de minister besloten heeft over het definitieve voorstel wordt in een verslag op hoofdlijnen informatie verschaft over de belangrijkste resultaten van de consultatie.

Er zijn in totaal 1266 consultaties, waarvan de consultatie is gesloten.

 • Wijzigingsbesluit beheer-amvb's i.v.m. inbedding Politieacademie in het nieuwe politiebestel

  Besluit houdende wijziging van het Aanwijzingsbesluit rechtspersonen met een beperkte kasbeheerfunctie, het Besluit beheer politie, het Besluit financieel beheer politie en het Besluit verdeling sterkte en middelen politie in verband met de inbedding van de Politieacademie in het nieuwe politiebestel

 • Wijziging Bro geliberaliseerde woningen voor middenhuur

  De ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Infrastructuur en Milieu wijzigen het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Met deze wijziging krijgen gemeenten de mogelijkheid om in bestemmingsplannen naast de categorieën sociale huur, sociale koop en particulier opdrachtgeverschap ook geliberaliseerde woningen voor middenhuur als een aparte categorie aan te wijzen.

 • Modernisering EU auteursrecht (Deel I Richtlijn auteursrechten in de DSM)

  Modernisering van het EU auteursrechtelijk kader (Richtlijn auteursrechten in de DSM)

 • Modernisering EU auteursrecht (Deel II Verordening online omroep)

  Modernisering van het EU auteursrechtelijk kader (Verordening online omroep)

 • Wijziging van de Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft

  Regeling van de minister van Financiën tot wijziging van de Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft in verband met het doorvoeren van enkele wijzigingen in de eindtermen en toetstermen van de Wft-modules en het opnemen van de toetstermen voor de periodieke examens (PE-examens).

 • Rijkswet vaststellingsprocedure staatloosheid

  Rijkswet vaststellingsprocedure staatloosheid

 • Besluit tot wijziging van het Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

  Met dit wijzigingsbesluit wordt het Besluit verplichte meldcode aangevuld met een verplichting om in de meldcode een afwegingskader op te nemen op grond waarvan professionals in staat zijn om te beoordelen of sprake is van (een vermoeden van) ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling en met een verplichting zulke gevallen bij Veilig Thuis te melden.

 • Wet kostenverhaal huisvesting vergunninghouders

  Dit wetsvoorstel strekt ertoe gemeenten te verplichten de kosten te vergoeden die het Rijk maakt voor de verlengde opvang van vergunninghouders (verblijfsgerechtigden) doordat gemeenten niet voldoen aan hun taakstelling om die vergunninghouders te huisvesten.

 • Wijziging besluit vergoeding bewindvoerder schuldsanering

  De subsidieregeling voor bewindvoerders wordt gewijzigd. Er zijn drie veranderingen, namelijk (1) het voorschot voor de subsidie is voortaan op aanvraag, (2) het bedrag van het voorschot is flexibel en (3) er kunnen meer voorschotten worden aangevraagd.

 • Besluit Hernieuwbare Energie vervoer

  Dit ontwerpbesluit vervangt het Besluit hernieuwbare energie vervoer 2015 en delen van het Besluit brandstoffen luchtverontreiniging. Met dit besluit implementeert het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) tevens de Europese richtlijn Indirect Land Use Change (ILUC) en de operationalisering van de reductieverplichting van de richtlijn brandstofkwaliteit en de daarmee samenhangende uitvoeringssystematiek.

Zoeken
Uitgebreid zoeken