Geschilbeslechting sociaal domein

Uw mening wordt gevraagd over een voorstel om geschillen op het gebied van het sociaal domein tussen burgers en gemeenten, of tussen burgers en private (zorg)aanbieders, in één procedure aan de orde te kunnen stellen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 04-08-2017
Einddatum consultatie 01-11-2017
Status Gesloten
Type consultatie Beleidsnota
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Ministerie van Justitie en Veiligheid, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Onderwerpen Bestuursrecht Bezwaar en klachten Organisatie en beleid Rechtspraak Werkloosheid Ziekte en arbeidsongeschiktheid Gemeenten Gezin en kinderen Ouderen Jongeren

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Burgers, gemeenten en private (zorg)aanbieders hebben met uitvoering van wetgeving op het gebied van het sociaal domein te maken. Zij zijn ook belanghebbenden bij geschillen daarover. Bestuursrechters, ombudsmannen, gemeenten en private (zorg)aanbieders beoordelen respectievelijk beroepen, bezwaren en klachten in het sociaal domein.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het doel is een vorm van geschilbeslechting te ontwikkelen die aansluit bij de praktijk, terwijl de rechtsbescherming van burgers wordt versterkt. Hierover is advies gevraagd aan de regeringscommissaris voor de algemene regels van bestuursrecht, prof. mr. M. Scheltema.

Een burger kan een geschil over een voorziening in bezwaar en in beroep voorleggen in één procedure bij één instantie. Die procedure kan gaan over een besluit of andere handeling van een bestuursorgaan, maar ook over het handelen van een private (zorg)aanbieder. Klachtprocedures en bezwaarprocedures worden zoveel mogelijk ineen geschoven. De periode waarbinnen de bezwaarprocedure kan worden gestart bedraagt in het advies zes maanden. Gemeenten krijgen instrumenten om bezwaren en klachten van burgers in één en dezelfde procedure af te handelen, omdat ook private (zorg)aanbieders een plaats in procedures krijgen. Daardoor wordt een oplossing van een geschil eerder bereikt. De burger kan bij de laagdrempelige bestuursrechter terecht, óók als het geschil (mede) betrekking heeft op het handelen van een private (zorg)aanbieder. De rechtsbescherming wordt verbeterd doordat de bestuursrechter een integraal oordeel moet vellen over het geschil en zich niet meer hoeft te beperken tot toetsing van een besluit. Hij kan het onderliggende geschil over de voorziening, het handelen van het bestuursorgaan en de private (zorg)aanbieder door nieuwe uitspraakbevoegdheden beter finaal beslechten, terwijl ondertussen door een toetsing naar nu de actualiteitswaarde van zijn uitspraak wordt vergroot. De bevoegdheid van de ombudsman wordt uitgebreid, om ook over alle onderdelen van een geschil in het sociaal domein een oordeel te kunnen geven.

Waarop kunt u reageren

Uw reactie op het advies van de regeringscommissaris is input voor de uitwerking van een wetsvoorstel om te komen tot een integrale geschilbeslechting in het sociaal domein. Daarbij wordt uw bijzondere aandacht gevraagd voor de beantwoording van zes concrete vragen. U wordt gevraagd bij de beantwoording in het bijzonder in te gaan op wat het voorstel betekent voor de positie van de burger en de werklast voor gemeenten en bestuursrechters. In de tweede helft van het jaar zal het consultatierapport uitkomen met de gebundelde reacties. Bij internetconsultatie krijgt u geen individuele reactie.

Downloads

Overige documenten