Wetsvoorstel Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg

Dit wetsvoorstel draagt bij aan een functionerende elektronische gegevensuitwisseling tussen zorgverleners, door verplichtingen op te leggen aan zorgaanbieders en eisen te stellen aan IT-producten of –diensten. Het wetsvoorstel ziet op het elektronisch delen en benaderen van gegevens tussen zorgverleners in aangewezen gegevensuitwisselingen binnen de zorgdomeinen. Door te regelen hoe gegevens moeten worden uitgewisseld, kunnen de randvoorwaarden worden gesteld om goede zorg te verlenen.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 3 november 2020

De ministerraad stemde er vrijdag 30 oktober mee in om het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. Na indiening bij de Tweede Kamer worden zowel het advies als het wetsvoorstel zelf openbaar. De verwachting is dat het wetsvoorstel in het eerste kwartaal van 2021 bij de Tweede Kamer kan worden ingediend.

In bijgaand verslag kunt u zien op welke manier de reacties uit de internetconsultatie zijn verwerkt in het wetsvoorstel Wegiz.

Consultatieperiode aangepast, 20 maart 2020

INTERNETCONSULTATIE WETSVOORSTEL VERLENGD
De periode van de internetconsultatie van het wetsvoorstel Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg is verlengd t/m 10 juni 2020. Iedereen kan tot die tijd een reactie geven op het wetsvoorstel.

De uiterste reactiedatum stond op 7 april. De coronacrisis vraagt nu echter heel veel van mensen en organisaties in de zorg. Door de looptijd te verlengen hopen wij iedereen voldoende tijd te geven om mee te denken over dit belangrijke wetsvoorstel.