Wetsvoorstel Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg

Dit wetsvoorstel draagt bij aan een functionerende elektronische gegevensuitwisseling tussen zorgverleners, door verplichtingen op te leggen aan zorgaanbieders en eisen te stellen aan IT-producten of –diensten. Het wetsvoorstel ziet op het elektronisch delen en benaderen van gegevens tussen zorgverleners in aangewezen gegevensuitwisselingen binnen de zorgdomeinen. Door te regelen hoe gegevens moeten worden uitgewisseld, kunnen de randvoorwaarden worden gesteld om goede zorg te verlenen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 10-03-2020
Einddatum consultatie 10-06-2020
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Keten-ID 10846
Onderwerpen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Zorgaanbieders, zorgverleners, cliënten, aanbieders van informatietechnologieproducten of -diensten en certificerende instellingen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Dit wetsvoorstel ziet op de uitwisseling van gegevens tussen zorgverleners. Goede en tijdige gegevensuitwisseling tussen zorgverleners is nodig voor goede kwaliteit van zorg. Door te verplichten dat gegevens elektronisch uitgewisseld worden, en eventueel eisen aan taal en techniek te stellen, worden zorgverleners beter in staat gesteld goede zorg verlenen.

De zorgaanbieder is verantwoordelijk voor materiële middelen waarvan gebruik wordt gemaakt en voor de organisatie van de informatiehuishouding. Met dit wetsvoorstel wordt de verplichting om bij een aangewezen gegevensuitwisseling gegevens elektronisch uit te wisselen, daarom aan de zorgaanbieder opgelegd. Er kunnen ook eisen aan taal en techniek worden gesteld en aan de zorgaanbieder opgelegd, met uitzondering van de technische eisen die aan IT-producten worden gesteld en waarvoor verplichte certificering geldt.

Cliënten merken van dit wetsvoorstel dat zij hun verhaal minder vaak hoeven te vertellen, geen onnodige onderzoeken hoeven te ondergaan en er minder kans is op foute diagnoses of niet passende behandelingen.

Aanbieders van informatietechnologieproducten of -diensten die de aangewezen gegevensuitwisseling ondersteunen, worden met dit wetsvoorstel verplicht om deze producten of diensten te doen certificeren.

Waarop kunt u reageren

Ter internetconsultatie ligt een concept-wetstekst en een concept Memorie van Toelichting, inclusief een bij de wetstekst behorende artikelsgewijze toelichting. U kunt reageren op alle onderdelen.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

  • IAK

    Beantwoording IAK-vragen wet Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (pdf)

Externe bronnen

Informatie over (wetgevings)programma Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg

Bron: www.informatieberaadzorg.nl

Ter informatie: Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

Bron: wetten.overheid.nl