Wijzigingsbesluit gebruikersinformatie oplaadpunten

Het ministerie van I&W bereidt een wijziging voor van het Besluit infrastructuur alternatieve brandstoffen. Voor elektrisch rijden is goede digitale gebruikersinformatie over o.a. de locatie en actuele bezetting van publiek toegankelijke oplaadpunten en de ad-hoc laadprijs essentieel. Die is nu niet altijd vindbaar, actueel en compleet. Daarom wordt een grondslag gecreëerd om bij Regeling eisen te stellen aan het beschikbaar stellen van gebruikersinformatie door oplaadpuntexploitanten.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 12-10-2020
Einddatum consultatie 09-11-2020
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 9523
Onderwerpen Organisatie en beleid Weg

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

• Oplaadpuntexploitanten;
• (Toekomstige) Elektrische rijders

Doel van dit wijzigingsbesluit is het creëren van een wettelijke grondslag in het Besluit, om vervolgens per Ministeriële Regeling te kunnen waarborgen dat gebruikers worden voorzien van de informatie die zij nodig hebben om goed gebruik te maken van publiek toegankelijke oplaadpunten. Zo wordt voorkomen dat rijders door ontbrekende, verouderde of verkeerde informatie bijvoorbeeld een laadpunt niet kunnen vinden, er onverwachts niet terecht kunnen, of vooraf geen inzicht hebben in de ad-hoc laadprijs.
Bij Ministeriële Regeling zal binnenkort worden uitgewerkt welke informatie beschikbaar dient te worden gesteld door exploitanten van oplaadpunten, aan welke gebruikers, op welke wijze en welke randvoorwaarden daarbij gelden. Deze Ministeriële Regeling zal te zijner tijd eveneens voor openbare consultatie worden aangeboden.
Met dit wijzigingsbesluit wordt tevens de definitie van het begrip ‘motorvoertuigen’ in het Besluit infrastructuur alternatieve brandstoffen herzien, zodat ook twee- en driewielige voertuigen zoals bromfietsen en motorfietsen eronder vallen. Hiermee wordt de definitie in lijn gebracht met de in de bijbehorende EU-richtlijn 2014/94/EU gebruikte invulling van dit begrip.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Dit wijzigingsbesluit heeft op zichzelf enkel het effect dat een grondslag ontstaat voor het stellen van regels over het beschikbaar stellen van gebruikersinformatie door oplaadpuntexploitanten. Hierdoor kan in een later stadium een Ministeriële Regeling met nadere uitwerking worden opgesteld. Die regelgeving zal als effect hebben dat (toekomstige) rijders van elektrische voertuigen kunnen vertrouwen op de beschikbaarheid van goede gebruikersinformatie over oplaadpunten. Dit zal naar verwachting een drempel wegnemen voor elektrisch rijden en daarmee de transitie naar emissieloos vervoer versnellen.
Een tweede effect van dit wijzigingsbesluit is dat de definitie van het begrip motorvoertuigen in het Besluit weer in lijn is met de invulling van dit begrip in bijbehorende EU-richtlijn 2014/94/EU.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met 9 november 2020 via deze website reageren op dit wijzigingsbesluit en de toelichting.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

1. Te wijzigen Besluit Gebruikersinformatie oplaadpunten

Bron: wetten.overheid.nl

2. Verslag AO Tweede Kamer, 31305 nr 250

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl

3. Nationale Agenda Laadinfrastructuur

Bron: agendalaadinfrastructuur.pleio.nl

4. Rapport nationaal Laadonderzoek 2020

Bron: www.evrijders.nl

publicatie in het Staatsblad

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl