Wet beëindiging gaswinning Groningenveld (Wat na nul)

Om de veiligheid in Groningen te verbeteren, wordt de gaswinning uit het Groningenveld definitief beëindigd, zo snel als mogelijk is met behoud van de leveringszekerheid. Het einde van de gaswinning is nu in zicht. Dit wetsvoorstel wijzigt de Gaswet en de Mijnbouwwet in verband met het definitieve einde van de gaswinning en de periode na sluiting van het Groningenveld (‘Wat na nul’). Bij de consultatiedocumenten is ook een leeswijzer met daarin een samenvatting van het wetsvoorstel opgenomen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 08-03-2021
Einddatum consultatie 06-04-2021
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Keten-ID 12497
Onderwerpen Overige economische sectoren

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De inwoners en regionale overheden van Groningen, de vergunninghouder voor gaswinning uit het Groningenveld (NAM), de afnemer van het gas gewonnen uit Groningen (GasTerra), de netbeheerder van het landelijk gastransportnet (GTS) en de eindafnemers van laagcalorisch gas.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De voorgestelde wijzigingen bieden zowel de inwoners van Groningen als de betrokken marktpartijen duidelijkheid en zekerheid met betrekking tot de definitieve sluiting van het Groningenveld. Tegelijkertijd dragen de wijzigingen eraan bij dat monitoring van de veiligheid na sluiting wordt geborgd.

De sluiting van het Groningenveld betekent voor de vergunninghouder NAM dat een belangrijk deel van de activiteiten, namelijk de winning uit het Groningenveld, stopt. Voor GTS en GasTerra betekent het dat hun rol in de eindfase een daarop aangepast kader krijgt. Na sluiting komen deze taken te vervallen.

Waarop kunt u reageren

Alle onderdelen van het wetsvoorstel en de toelichting

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

  • IAK

    Beantwoording vragen IAK Wetsvoorstel Wat na nul

Overige documenten

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Mijnbouwwet

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Gaswet

Bron: wetten.overheid.nl