Besluit experimentele subsidie generieke werkgeversvoorziening

Dit Besluit maakt mogelijk dat UWV de pilot generieke werkgeversvoorziening op drie punten verruimt. Ten eerste hoeft de werkgever niet langer beoogde werknemers met een beperking al te melden bij de subsidieaanvraag. Ten tweede wordt gebruik van de voorziening ook mogelijk voor mensen met een beperking uit de doelgroep van de Participatiewet. Ten derde wordt mogelijk voor een werkgever om een subsidieaanvraag te doen voor werkplekaanpassingen die tevens kwalificeren als meeneembare voorziening.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 06-11-2020
Einddatum consultatie 04-12-2020
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Keten-ID 12055
Onderwerpen Arbeidsvoorwaarden

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Mensen met een structurele functionele beperking uit de UWV-doelgroep en gemeentelijke doelgroep, werkgevers, UWV, gemeenten.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Een toename van werkgelegenheid bij reguliere werkgevers voor mensen met een beperking. Dit draagt bij aan een cultuur op de werkvloer waar inclusiviteit de norm is.

Waarop kunt u reageren

Ter internetconsultatie ligt een concept-algemene maatregel van bestuur en daarbij behorende nota van toelichting voor, opgesteld voor de experimentele subsidie ten behoeve van het verstrekken van generieke werkgeversvoorzieningen aan werkgevers.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

brief van 20 november 2018 (Kamerstuk 34352, nr. 138)

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl

Kamerbrief van 12 december 2020 (Kamerstuk 34352, nr. 190)

Bron: www.tweedekamer.nl