Wijziging evaluatie Woningwet

Reactie

Naam bezorgde burger (stop afbraak inspraak huurders) dré hopmans
Plaats utrecht
Datum 18 januari 2020

Vraag1

Gereageerd kan worden op alle voorgestelde conceptwijzigingen in de herziene Woningwet.
Uiteraard denkt U als lezer: iemand zegt op een bepaald moment toch ‘stop afbraak volledige huurbescherming’. Huurders blijft je gewoon bedreigen met opzeggen huurovereenkomsten, simpele beleidswijzigingen gaan hierbij boven wet- en regelgeving, beleidswijziging dan moeten huurders eventueel 'oprotten' ondanks volledige huurbescherming. Zet art.208ha Overgangswet NBW niet buiten spel. "Bestaande contracten worden gerespecteerd" zegt Onze Minister op 12 april 2016; verhuurder doet dan ook, etc..
'stop afbraak (kern)taak toegelaten instelling'; sociale woningen exclusief beschikbaar stellen aan studenten/afgestudeerden; op sluwe wijze reguliere Daeb-woningen onttrekken aan sociale woningvoorraad; niet andere jongeren/leeftijdsgenoten uitsluiten en o.a. universitaire docenten als huurders accepteren; spelregels 'huisvestingsverordening' buiten spel zetten, etc.

Niet dus. Ook niet door de huurderskoepel; een koepel die alleen aanspraak kan maken op de rechten uit de Wet op het overleg huurders verhuurder (Wohv) wanneer deze koepel aan de in de wet gestelde eisen voldoet. Het mag duidelijk zijn dat dit niet het geval is, als
1. de koepel haar achterban duidelijk niet raadpleegt; citaat "als wij [het bestuur van een huurdersvereniging] deze zouden verspreiden brengt dit onze goede onderhandelingspositie in gevaar. Ook na het ondertekenen van de prestatieafspraken." en daarmee de waarborgen van inspraak van de huurders volledig ondermijnt.
2. niet-huurders meer weten dan huurders.
3. de koepel duidelijk in strijd met haar eigen statuten handelt.
4. verhinderen dat huurders met elkaar in overleg kunnen gaan.
5. huurders eerst informeren als beleidsvoornemens definitieve beleidsbesluiten zijn.
4. etc.
De wet Wohv is glashelder, maar de wijze hoe sommige huurders en koepels ermee omgaan is ‘teleurstellend’. De koepel mag niet enige inspraak orgaan zijn.
Prestatieafspraken, statutenwijzigingen, verkoop, sloop en renovatie woningen, ruilen en labelen van woningen, ondernemingsplannen, verhuur- en toewijzingsbeleid, huurprijsontwikkelingen, e.d. vallen onder de inspraak van huurders. Het gaat immers om alles, dat een huurder direct kan raken.

Dank voor Uw aandacht. Bezorgde burger opkomend voor de kwetsbaren.

Bijlage