Wijziging evaluatie Woningwet

In 2015 is de Woningwet herzien. Uit de evaluatie van deze herziening (TK 2018/2019 32 847, nr. 470) volgt dat de hoofddoelen van de wet bereikt worden. Stelselwijzigingen zijn daarom niet nodig, maar de werking en toekomstbestendigheid kan verbeterd worden. Naar aanleiding hiervan worden diverse aanpassingen in zowel de wet als het BTIV voorgesteld. Dit wetsvoorstel moet daarom in samenhang worden gezien met het eveneens in consultatie gebrachte ontwerp-BTIV (zie link onder).

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 30-11-2019
Einddatum consultatie 17-01-2020
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Keten-ID 9794
Onderwerpen Bouwen en verbouwen Huren en verhuren Kopen en verkopen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De wijzigingen zijn relevant voor met name woningcorporaties, hun raden van commissarissen, huurdersorganisaties, bewonerscommissies, individuele huurders, gemeenten, de Autoriteit woningcorporaties en het Waarborg Sociale Woningbouw.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het verwachte effect van de regeling is beter werkende, uitvoerbare, toekomstbestendige regelgeving voor corporaties, zodat zij hun vitale rol in de volkshuisvesting kunnen blijven spelen. Daartoe worden meer mogelijkheden geboden om lokaal maatwerk toe te passen, ruimte gegeven voor meer risicogericht toezicht en worden de administratieve lasten beperken. Dit kan door detailregels en uitvoeringsvoorschriften in de Woningwet en onderliggende regelgeving te vervangen door meer algemene wettelijke principes, de stapeling aan dubbele waarborgen weg te nemen, en regels te vereenvoudigen en verduidelijken.

Waarop kunt u reageren

Gereageerd kan worden op alle voorgestelde conceptwijzigingen in de herziene Woningwet.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

  • Woningwet - wijzigingen in renvooi (ter informatie)

Externe bronnen

Consultatie Ontwerp-BTIV

Bron: www.internetconsultatie.nl

Verslag Evaluatie herziene Woningwet

Bron: www.rijksoverheid.nl