Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging evaluatie Woningwet

Reactie

Naam Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) (drs. J.V. van den Heuvel)
Plaats Hilversum
Datum 16 januari 2020

Vraag1

Gereageerd kan worden op alle voorgestelde conceptwijzigingen in de herziene Woningwet.
Beste heer/ mevrouw,

Bijgesloten bij dit bericht treft u de gecombineerde reactie van Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) op de openbare consultatie(s) van de beoogde wijzigingen op de Woningwet én het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (BTIV). Graag ontvangen wij bijvoorbeeld per email uw schriftelijke bevestiging van ontvangst.

De beoogde aanpassingen van de Woningwet en het BTIV voorzien op diverse plaatsen in de bepaling dat de daarin gestelde regels nader uitgewerkt kunnen in de eveneens nog aan te passen Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting (RTIV). Zoals wij reeds ambtelijk afstemden met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zouden wij de voorgenomen aanpassingen van de RTIV graag ook tijdig willen bezien op mogelijke impact op het borgstelsel en in de gelegenheid worden gesteld om hierop dan eveneens te reageren.

Namens het bestuur van WSW,
Vriendelijke groet,

Joost van den Heuvel
Adviseur Public Affairs & Strategie


T: (035) 528 64 71
M: 06 53 47 52 64
E: joost.vandenheuvel@wsw.nl

Bijlage

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht