Wijzigingen RTIV n.a.v. evaluatie

De Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting (RTIV) wordt gewijzigd i.v.m. de wijziging van de Woningwet en het Besluit toegelaten instellingen (BTIV) naar aanleiding van de evaluatie. Deze wijzigingen zijn eveneens in consultatie gebracht (zie link onder). Uit de evaluatie volgt dat de hoofddoelen van de wet bereikt worden. Stelselwijzigingen zijn daarom niet nodig, maar de werking en toekomstbestendigheid kan verbeterd worden.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 18-10-2021
Einddatum consultatie 15-11-2021
Status Gesloten
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Onderwerpen Huren en verhuren

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De wijzigingen zijn relevant voor met name woningcorporaties, hun raden van commissarissen, huurdersorganisaties, bewonerscommissies, individuele huurders, gemeenten, de Autoriteit woningcorporaties en het Waarborg Sociale Woningbouw.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het verwachte effect van de regeling is beter werkende, uitvoerbare, toekomstbestendige regelgeving voor corporaties, zodat zij hun vitale rol in de volkshuisvesting kunnen blijven spelen. Daartoe worden meer mogelijkheden geboden om lokaal maatwerk toe te passen, ruimte gegeven voor meer risicogericht toezicht en worden de administratieve lasten beperkt. Dit kan door detailregels en uitvoeringsvoorschriften in de Woningwet en onderliggende regelgeving te vervangen door meer algemene wettelijke principes, de stapeling aan dubbele waarborgen weg te nemen, en regels te vereenvoudigen en verduidelijken.

Waarop kunt u reageren

Er kan gereageerd worden op alle voorgestelde conceptwijzigingen in de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Effectentoetsen
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

  • RTIV - Wijziging in renvooi (ter informatie)

Externe bronnen

Consultatie BTIV

Bron: www.internetconsultatie.nl

Consultatie Woningwet

Bron: www.internetconsultatie.nl

Verslag evaluatie herziene Woningwet

Bron: www.woningmarktbeleid.nl