Energiebesparingsplicht Bbl

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bereidt in overleg met vertegenwoordigers van bedrijven en bevoegd gezag een wijziging voor van de energiebesparingsplicht en informatieplicht (energiebesparingsmaatregelen met een terugverdientijd van ten hoogste 5 jaar treffen en hierover rapporteren) in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 17-11-2021
Einddatum consultatie 15-12-2021
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Economische Zaken
Keten-ID 12729
Onderwerpen Bouwen en verbouwen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Bedrijven en maatschappelijke instellingen waarvan het jaarlijks energiegebruik als gevolg van de milieubelastende activiteiten gelijk of hoger is dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgasequivalent, inclusief vergunningplichtige milieubelastende activiteiten en installaties die vallen onder het Europese emission trading system (ETS-bedrijven). Glastuinbouwbedrijven die meedoen aan het CO2-vereveningssysteem blijven uitgezonderd.

Het doel van de actualisatie van de energiebesparingsplicht is meer energiebesparing en CO2-reductie en een gelijk speelveld voor bedrijven en instellingen. Hiertoe wordt de toepassing van de plicht bij vergunningplichtige bedrijven verbeterd, worden ETS-bedrijven opgenomen in de doelgroep en wordt de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid verbeterd.
Om de plicht toekomstbestendig te maken en uit te breiden met CO2-reductie, worden maatregelen met betrekking tot opwek van hernieuwbare energie op eigen locatie en de overstap op een andere energiedrager (mits deze CO2 reduceert) verplicht wanneer dit een terugverdientijd van ten hoogste 5 jaar heeft.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Verwacht wordt dat bedrijven en instellingen kosteneffectieve maatregelen ter verduurzaming van het energiegebruik treffen, die zonder een dergelijke plicht niet uitgevoerd worden. Hierdoor wordt het energiegebruik meer verduurzaamd. Daarnaast komt er meer gelijkheid tussen de vergunningplichtige en ETS-bedrijven die nu onder de algemene regel komen en bedrijven waar de maatregelen al wel afgedwongen kunnen worden.

Op basis van verschillende onderzoeken is een zeer globale inschatting van het energiebesparingspotentieel voor activiteiten en gebouwen gemaakt. In de Kamerbrief van 7 september 2021 wordt een indicatie van 2 Mton CO2 handhaafbaar energiebesparingspotentieel voor vergunningplichtige en ETS-bedrijven (binnen 5 jaar) genoemd waarop een energiebesparingsplicht zou kunnen sturen. Aan de hand van onderzoeken van TNO en KWA is daarnaast een zeer grove schatting gemaakt van 6 PJ (bandbreedte van 3-8 PJ) besparingspotentieel van de vergunningplichtige activiteiten, exclusief de ETS-bedrijven en overige CO2-heffingplichtige bedrijven. Hierbij is geen rekening gehouden met bedrijven die al vergunningsvoorschriften met betrekking tot energiebesparing hebben.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met 15 december 2021 via deze website reageren op alle onderdelen van het besluit en de toelichting.
NB: tegelijk met deze consultatie wordt ook de actualisatie van de energiebesparingsplicht in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) geconsulteerd, artikel 5.15, zie www.internetconsultatie.nl/energiebesparingsplichtbal. De wijzigingen in de energiebesparingsplicht in het Bal en Bbl zijn op elkaar afgestemd en zijn grotendeels gelijk. Consultatiereacties die op beide besluiten van toepassing zijn, zullen bij de overweging van beide besluiten worden meegenomen en hoeven dus niet twee keer te worden ingediend.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Effectentoetsen
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

  • Verwachte effecten van de energiebesparingsplicht uit de Wet milieubeheer

Externe bronnen

Besluit bouwwerken leefomgeving

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl