Programma EMVAF

Dit betreft het Programma voor het Europees Maritiem, Visserij en Aquacultuur Fonds (EMVAF) en de daarbij horende ontwerp Strategische Milieubeoordeling (SMB). In het Programma is vastgelegd op welke manier Nederland de haar beschikbare EU middelen en aanvullende nationale cofinanciering voor de periode 2021 – 2027 voornemens is te besteden. Het doel van de SMB-procedure is om het milieubelang een volwaardige en tijdige plaats te geven in het plan- en besluitvormingsproces over het Programma.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 12-03-2021
Einddatum consultatie 23-04-2021
Status Gesloten
Type consultatie EU-regeling
Organisatie Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur
Onderwerpen Water Overige economische sectoren Dieren

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn. Voordat reacties gepubliceerd worden, worden deze eerst gecontroleerd op beledigende of aanstootgevende uitspraken. Deze controle kan enkele dagen duren.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Vissers
Visserijorganisaties
Aquacultuurbedrijven
Kennisinstellingen
NGO’s
Ondernemingen in de visverwerkende keten
Detailhandel
Rijksoverheid

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Voor de doelgroepen komen in de periode 2021 - 2027 financiële middelen beschikbaar.

Waarop kunt u reageren

De consultatie vindt plaats om burgers, bedrijven en organisaties te informeren over de voorgenomen nationale invulling van het EMVAF en de daarbij horende SMB en om hen de gelegenheid te bieden hierop een reactie te geven.

Downloads

Overige documenten

Externe bronnen

Fiche: MFK – Verordening Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) 2021–2027

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl