Besluit emissies van broeikasgassen bij elektriciteitsopwekking

In het wetsvoorstel minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking zijn regels opgenomen over de vaststelling van de broeikasgasuitstoot bij elektriciteitsopwekking. In het wetsvoorstel zijn delegatiegrondslagen opgenomen waardoor bij AMvB aanvullende regels kunnen worden gesteld. Het gaat om de bepaling van de elektriciteitsjaarvracht bij elektriciteitsopwekking met WKK’s en door restgassen. Er wordt aangesloten bij het EU ETS. In de ministeriele regeling zullen de regels worden gespecifieerd.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 22 oktober 2019

Consultatieverslag