Besluit emissies van broeikasgassen bij elektriciteitsopwekking

In het wetsvoorstel minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking zijn regels opgenomen over de vaststelling van de broeikasgasuitstoot bij elektriciteitsopwekking. In het wetsvoorstel zijn delegatiegrondslagen opgenomen waardoor bij AMvB aanvullende regels kunnen worden gesteld. Het gaat om de bepaling van de elektriciteitsjaarvracht bij elektriciteitsopwekking met WKK’s en door restgassen. Er wordt aangesloten bij het EU ETS. In de ministeriele regeling zullen de regels worden gespecifieerd.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 18-07-2019
Einddatum consultatie 21-08-2019
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen Energie

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

- ETS bedrijven die elektriciteit opwekken
- De Nederlandse emissieautoriteit

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De verwachte effecten van de AmvB is dat CO2-uitstoot als gevolg van elektriciteitsopwekking met WKK’s en restgassen op een zelfde manier zal worden berekend zoals bepaald is binnen het EU ETS. Dit zorgt voor consistentie. Daarnaast regelt de AmvB dat de verificatie van het elektriciteitsemissieverslag door dezelfde verificateur geschiedt die het emissieverslag in het kader van EU ETS verifieert. Dit beperkt de administratieve lasten.

Waarop kunt u reageren

De algemene maatregel van bestuur “besluit emissies van broeikasgassen bij elektriciteitsopwekking”

Downloads