Wijziging Wgr ivm vergroten democratische legitimatie

Dit wetsvoorstel stelt regels ter versterking van de democratische legitimatie van decentrale samenwerkingsverbanden op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 26-08-2019
Einddatum consultatie 12-10-2019
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Keten-ID 9596
Onderwerpen De Nederlandse Antillen en Aruba Gemeenten Provincies Waterschappen

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Gemeenten, provincies, waterschappen, BES-eilanden, burgers, rekenkamers, gemeenschappelijke regelingen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het wetsvoorstel zal ertoe leiden dat democratische legitimatie van de gemeenschappelijke regelingen wordt versterkt dmv het verruimen van de mogelijkheden voor vertegenwoordigende organen van de decentrale overheden om invloed uit te oefenen op de bestuursvoering van de samenwerkingsverbanden die hun grondslag vinden in de Wet gemeenschappelijke regelingen. Daarnaast leidt het wetsvoorstel ertoe dat de ruimte voor differentiatie binnen gemeenschappelijke regelingen zal worden vergroot.

Waarop kunt u reageren

Gereageerd kan worden op het gehele wetsvoorstel.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Wet gemeenschappelijke regelingen

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Gemeentewet

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Provinciewet

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Waterschapswet

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Wet openbare lichamen Bonaire, Sint-Eustatius en Saba

Bron: wetten.overheid.nl