Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies

Op 13 maart 2018 is de richtlijn inzake verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies (hierna: DAC6) aangenomen. Met dit conceptwetsvoorstel wordt beoogd DAC6 te implementeren in nationale wetgeving. De implementatie leidt tot wijzigingen in de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen en de Algemene wet inzake rijksbelastingen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 19-12-2018
Einddatum consultatie 01-02-2019
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Financiën
Onderwerpen Belasting

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn. Voordat reacties gepubliceerd worden, worden deze eerst gecontroleerd op beledigende of aanstootgevende uitspraken. Deze controle kan enkele dagen duren.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

- Intermediairs
- Belastingplichtigen

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Intermediairs en belastingplichtigen worden verplicht om potentieel agressieve grensoverschrijdende fiscale planningsconstructies te melden. De maatregelen leiden naar verwachting tot een afname van dergelijke agressieve fiscale planningsconstructies.

Waarop kunt u reageren

Belangstellenden kunnen bij hun reactie het gehele consultatiedocument betrekken alsmede worden belangstellenden uitgenodigd om hun reactie te geven op de meer specifiek gestelde vragen.

Downloads

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen

Bron: wetten.overheid.nl

Te implementeren regeling Richtlijn mandatory disclosure

Bron: eur-lex.europa.eu