Consultatiedocument insolventierecht

De discussienota beoogt de praktijk te betrekken bij de ontwikkeling van het insolventierecht en zienswijzen te verzamelen over een aantal actuele thema’s, zoals: de toekomst van de surseance; de efficiency van de faillissementsprocedure; het takenpakket van de curator en de lege boedelproblematiek; het toezicht van de rechter-commissaris in faillissement, en de mate waarin de verschillende categorieën van schuldeisers in faillissement nog enige uitkering op hun vordering kunnen verwachten.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 01-11-2021
Einddatum consultatie 15-03-2022
Status Gesloten
Type consultatie Beleidsnota
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Burgerlijk recht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Rechters, curatoren, advocaten, bedrijfsjuristen, ondernemers, schuldenaren en schuldeisers.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Bedoeling is om de uitkomsten van de consultatie mee te nemen bij de verdere uitwerking van de lopende en toekomstige beleids- en wetgevingstrajecten.

Waarop kunt u reageren

De discussienota omvat een aantal vragen waarop u kunt reageren. Ook buiten deze vraagstelling zijn reacties op hetgeen is beschreven in de nota welkom.

Downloads