Besluit aanwijzing informatie uit beschikkingen, stukken en gegevens betreffende faillissementen ter opname in het Centraal Insolventieregister

Dit besluit vloeit voort uit de Wet modernisering faillissementsprocedure (Wmf). In de Wmf is bepaald dat bij of krachtens besluit informatie betreffende lopende faillissementen kan worden aangewezen die aan het Centraal Insolventieregister wordt toegevoegd (het register kan via de website van de Raad voor de rechtspraak geraadpleegd worden). Dit besluit geeft hier uitvoering aan.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 29-04-2020
Einddatum consultatie 31-07-2020
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Keten-ID 10256
Onderwerpen Burgerlijk recht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Schuldeisers, curatoren en de rechterlijke macht.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Doel van het besluit is dat de schuldeisers en betrokkenen bij het faillissement voortaan de relevante informatie over het desbetreffende faillissement zoveel mogelijk in het Centraal Insolventieregister (CIR) kunnen terugvinden. Daarbij kan onder meer worden gedacht aan informatie over beslissingen die de rechter in het kader van het faillissement heeft genomen en over wanneer en waar belangrijke vergaderingen zullen worden gehouden. Schuldeisers zijn zo beter in staat om hun rechten uit te oefenen.

Waarop kunt u reageren

Er kan worden gereageerd op het gehele besluit.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen