Wetsvoorstel persoonsgerichte aanpak en meldingen over radicalisering en terroristische activiteiten

Dit wetsvoorstel verankert de wettelijke taak voor het college van burgemeester en wethouders om casusoverleggen over radicalisering te organiseren. Tevens voorziet dit wetsvoorstel in een duidelijke grondslag voor gegevensdeling door de partijen die deelnemen aan genoemde casusoverleggen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 13-02-2020
Einddatum consultatie 09-04-2020
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Keten-ID 10815
Onderwerpen Terrorisme

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Zie paragraaf 2.3 van de memorie van toelichting voor de opsomming van deelnemende instanties aan casusoverleggen. Daarnaast gaat het om radicaliserende of geradicaliseerde personen en personen die in zeer nauw verband staan tot hen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Gemeenten zijn de regiehouders in de zogenoemde ‘lokale aanpak’ die tot doel heeft radicalisering, extremisme en dreigingen te onderkennen en daarop te interveniëren. Dit wetsvoorstel brengt met zich mee dat elk college van burgemeester en wethouders verantwoordelijk is voor de instandhouding van een casusoverleg. Ten slotte regelt het wetsvoorstel dat het college ontvangen meldingen over radicalisering kan doorgeven aan andere instanties voor zover dat noodzakelijk is met het oog op hun taakuitoefening, ook voor zover het gaat om bijzondere categorieën van persoonsgegevens of persoonsgegevens van strafrechtelijke aard. Te denken valt aan meldingen van burgers, bijvoorbeeld indien zij zich zorgen maken over de radicalisering van een familielid of een bekende.

Waarop kunt u reageren

Op het gehele wetsvoorstel.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen