Overheid.nl | Internetconsultatie

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Hoog contrast

Zoeken

Zoek uitgebreid
Terug naar overzicht

Besluit toezicht trustkantoren 2018

Reactie

Naam
Pellicaan Advocaten (Ellen Timmer)
Plaats
Rotterdam
Datum
10 juli 2018

Vraag1

Wij horen graag uw opmerkingen bij dit ontwerpbesluit.
In het ontwerp is het volgende opgenomen:

***
Artikel 2. Aanvullende trustdienst
In aanvulling op artikel 1, eerste lid, van de wet wordt als trustdienst aangewezen het zijn van gevolmachtigde of anderszins rechtsgeldig vertegenwoordiger die een rechtspersoon of vennootschap kan binden in opdracht van een natuurlijke persoon, rechtspersoon, of vennootschap die niet tot dezelfde groep behoort als de gevolmachtigde of vertegenwoordiger.
***
Mijne damen en heren,

Graag wijs ik u er op dat volmacht een privaatrechtelijk onderwerp is dat in het Burgerlijk Wetboek is geregeld en een zeer ruimte toepassing kent. Gevolg van uw voorstel is dat half Nederland trustdiensten verricht. Dat geldt voor werknemers, handelsagenten, adviseurs en vele anderen.

Voorts teken ik aan dat het maatschappelijk onbetamelijk is om een dergelijke ruime uitbreiding van de reikwijdte van de Wet toezicht trustkantoren via een algemene maatregel van bestuur te realiseren.

Ik adviseer u van dit artikel 2 af te zien.

Acties

Delen regeling