Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Vernieuwd Beleid Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Reactie

Naam Wageningen Environmental Sciences Group (Programmaleider Sustainable Water Management I. Demmers)
Plaats Wageningen
Datum 22 maart 2018

Vraag1

Voorkomen van conflict en instabiliteit

Nederland richt zich op het voorkomen van conflicten en het aanpakken van grondoorzaken van instabiliteit in de fragiele regio’s rond Europa. De nadruk ligt hierbij op ‘legitieme stabiliteit’. Sociale cohesie tussen bevolkingsgroepen is daarvoor nodig en burgers die bestaande structuren en instituties erkennen. Een stabiele omgeving waarin mensen zich veilig voelen is een voorwaarde voor duurzame ontwikkeling.

Daarnaast geeft het kabinet prioriteit aan het versterken van bescherming en opvang van ontheemden in de regio. Nederland heeft oog voor de nood in de wereld en de hulp aan vluchtelingen zal dan ook worden verhoogd. De Nederlandse inzet zal naast directe noodhulp meer dan voorheen ook gericht zijn op weerbaarheid, preventie en toegankelijkheid. Nederland draagt bij aan noodhulp via professionele humanitaire organisaties van de VN, het Rode Kruis en de Dutch Relief Alliance en geeft daarbij gehoor aan specifieke oproepen van de VN voor bijdragen aan langdurige crises zoals in Syrië, Irak, Jemen, de Hoorn van Afrika, de Sahel en het Grote Merengebied.

Vraag 1: Hoe kan Nederland (overheid, bedrijfsleven, sociale ondernemingen, maatschappelijk middenveld, kennisinstellingen) op de thema´s voorkomen van conflicten en instabiliteit, opvang in de regio en noodhulp meer resultaten bereiken?
Nederland zou meer kunnen bereiken door een leidende rol te nemen in het inzichtelijk maken van de samenhang tussen conflicten, instabiliteit en water, klimaat verandering en voedselvoorziening. De waterbeschikbaarheid, waterverdeling (over zowel ruimte als tijd), voedselproductie en –zekerheid veranderen als gevolg van klimaatverandering en een marginale ontwikkeling van rurale gebieden met een sterke bevolkingsgroei. Crises als gevolg van extremen zoals droogte en wateroverlast zullen vaker voorkomen. Naast het aanbod, zal ook de vraag naar water en voedsel veranderen als gevolg van urbanisatie, migratie en conflicten. Deze (gecombineerde) kennis over waar en welke toekomstige waterrisico’s en daarmee samenhangende voedselzekerheid en mogelijke instabiliteit te verwachten zijn, is op regionale schaal in kaart te brengen en zou meegenomen moeten worden bij de bepaling van de locatie en inhoudelijke richting van de inzet van Nederland en anderen. Die inzet wordt daarmee toekomstbestendiger.

Vraag5

Verduurzamen

De Nederlandse inzet voor de mondiale verduurzaming van productie, handel en investeringen (SDG8 en SDG12) ligt op het snijvlak van buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking. De grootste uitdagingen op het gebied van sociale en ecologische verduurzaming van productieprocessen liggen in ontwikkelingslanden. Om duurzame inclusieve markten te creëren zijn partnerschappen van bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en de overheid nodig (SDG17).

Vraag 5: Waar liggen volgens u kansen om in productie, handel en investeringen vooruitgang te boeken op maatschappelijke uitdagingen op sociaal vlak (zoals betere arbeidsomstandigheden, hogere lonen, extra kansen voor vrouwen en jongeren) of op ecologisch vlak (zoals water, klimaat, biodiversiteit)?

In internationale diplomatie zou Nederland de nadruk moeten leggen op het zorgvuldig afwegen van de sociale, ecologische én economische waarden van water bij het nemen van beslissingen gerelateerd aan waterbeheer en waterverdeling. Het inzichtelijk maken van deze waarden heeft niet als doel de waarden onderling te prioriteren of uitwisseling te faciliteren, maar heeft een zorgvuldige, samenhangende en afgewogen besluitvorming als doel.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht