Vernieuwd Beleid Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Nederland heeft baat bij een stabiele, veilige en duurzame wereld om ons heen. Daarom is een actief internationaal beleid een nationaal belang. Buitenlandse handel en investeringen zijn goed voor onze welvaart. Internationale ontwikkelingen beïnvloeden onze samenleving. Door middel van ontwikkelingssamenwerking willen wij ervoor zorgen dat extreme armoede vermindert en een veiliger en duurzamere wereld. Een vernieuwd beleid speelt in op de mondiale trends die Nederland en de wereld raken.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 22-02-2018
Einddatum consultatie 22-03-2018
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Beleidsnota
Organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Onderwerpen Internationale samenwerking Ontwikkelingssamenwerking Handel Ondernemen Immigratie Integratie

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Nationale en internationale partners die actief zijn in buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking, en overige belangstellenden, worden uitgenodigd om ideeën en kennis te delen over deze onderwerpen. In het bijzonder zijn wij geïnteresseerd in de inbreng van partners als

- Non-gouvernementele organisaties (NGO’s) die internationaal opereren en zich bezighouden met een van de thema’s van buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking;
- Internationaal opererende bedrijven en bedrijvenkoepels
- Denktanks, academia en onderzoekers
- Maatschappelijk middenveld
- Steden en regio’s met internationale ambities

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Zoals in het regeerakkoord is vastgelegd, zal het vernieuwde beleid voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking zich onder meer richten op het aanpakken van onderliggende oorzaken van armoede, migratie, terreur en klimaatverandering. Nederland wil ook meer bijdragen aan internationale klimaatactie, duurzame productieketens en inclusieve economische ontwikkeling.
Het kabinet wil investeren in de markttoegang voor Nederlandse bedrijven en strategische positionering op bestaande markten en groeimarkten.

Met de nieuwe strategie speelt de regering/het kabinet in op de veranderde wereld om ons heen en mondiale trends die Nederland en de wereld raken:
- Ongekende impact van snelle technologische veranderingen en vergaande digitalisering op handels – en investeringsstromen, het internationaal verdienvermogen van Nederland en op de economische mogelijkheden voor de verschillende ontwikkelingslanden;
- Verschuivende patronen van economische groei in de wereld en de economische positie van Nederland daarbinnen;
- Veranderingen in armoede, welvaart, en demografie in verschillende ontwikkelingslanden, mede in relatie tot (irreguliere) migratie;
- Toegenomen conflicten en instabiliteit in meerdere regio’s en de relatie hiervan met vluchtelingen- en migratie stromen;
- Klimaatverandering en de beweging naar meer duurzame groeipatronen, ook in relatie tot het de handelspolitiek en kansen voor Nederlandse bedrijven.

Waarop kunt u reageren

U kunt in zijn algemeenheid reageren op de opzet van de nieuwe geïntegreerde strategie en de voor u meest relevante elementen. Daarnaast ontvangen wij graag een reactie op de open vragen van deze internetconsultatie, inclusief uw ideeën over de concrete inzet.

U wordt verzocht uw reactie zoveel mogelijk met argumenten te onderbouwen.

Downloads

Overige documenten

  • English - Policy on Foreign Trade and Development

  • English - Questions for consultation

  • Vernieuwd beleid Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Externe bronnen

Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen

Bron: sustainabledevelopment.un.org

Kamerstuk Investeren in Perspectief: nota en uitnodiging

Bron: www.rijksoverheid.nl

Publicatie Beleidsnota

Bron: bit.ly

Regeer akkoord 2017 - Vertrouwen in de toekomst

Bron: www.rijksoverheid.nl

Uitnodiging presentatie beleidsnota

Bron: bit.ly