Besluit Harmoniseren inkomensbegrip oWajong, Wajong2010, Wajong2015 en Besluit garantiebedrag Wajong

Het doel van de harmonisering van het inkomensbegrip is om het begrip dat wordt gebruikt voor inkomen in de oWajong, Wajong2010 en Wajong2015 met elkaar in lijn te brengen. Het doel van het Besluit garantiebedrag Wajong is om de periode vast te stellen op basis waarvan het garantiebedrag van de geharmoniseerde regeling voor inkomensondersteuning in de Wajong wordt bepaald.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 15-01-2020
Einddatum consultatie 12-02-2020
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Keten-ID 10305
Onderwerpen Jongeren

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Mensen in de oWajong, Wajong2010 en Wajong2015.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Gevolgen voor Wajongers – onderdeel harmoniseren inkomensbegrip
Het harmoniseren van het inkomensbegrip in de oWajong, Wajong2010 en Wajong2015 heeft tot gevolg dat voor alle Wajongers voor de definitie van inkomen aangesloten zal worden bij het Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten.
Gevolgen voor Wajongers – onderdeel periode garantiebedrag Wajong
• Op het moment van inwerkingtreding van de Wet vereenvoudiging Wajong wordt als hoofdregel het garantiebedrag gebaseerd op het gemiddeld genoten inkomen over de maanden september, oktober en november 2020. Dit geldt ook voor Wajongers die in 2020 het hele jaar inkomen hebben ontvangen.
• Voor Wajongers met inkomen vanaf oktober 2020 stelt het UWV het garantiebedrag vast op basis van het gemiddelde inkomen over de maanden oktober en november 2020. Voor Wajongers die vanaf december 2020 inkomen ontvangen stelt UWV het garantiebedrag vast op basis van de inkomensgegevens over de maand januari 2021.
• Voor Wajongers met winst uit onderneming wordt uitgegaan van het inkomen in 2021. Dit omdat het inkomen in 2020 op het moment van inwerkingtreding van de Wet vereenvoudiging Wajong voor Wajongers met winst uit onderneming niet vaststaat. Het inkomen in 2021 is het meest representatief voor het bepalen wat de uitkering zou zijn geweest als de Wet vereenvoudiging Wajong niet in werking zou zijn getreden.

Waarop kunt u reageren

U kunt reageren op alle onderdelen.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

  • IAK

    Integraal afwegingskader (Beantwoording IAK-vragen)

Overige documenten

  • Besluit i.v.m. wetswijziging Wajong onderdelen 2021