Besluit pensioenverdeling bij scheiding 2021

Het doel van de AMvB is dat het pensioen bij een scheiding uniform en zo eerlijk mogelijk wordt verdeeld. Door op een eenvoudige manier (via Mijnpensioenoverzicht.nl) inzicht te bieden in de gevolgen van een scheiding voor pensioen, kunnen mensen na een scheiding hun financiële planning beter vormgeven. De ene partner ziet niet een te hoog pensioen, en de ander ziet niet een te laag pensioen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 18-11-2019
Einddatum consultatie 31-12-2019
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Keten-ID 10111
Onderwerpen Arbeidsvoorwaarden Levensloop

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Stellen die vanaf inwerkingtreding van het wetsvoorstel (beoogd 1-1-2021) gaan scheiden, verdelen standaard het pensioen conform de wettelijke verdeelregels, tenzij er afwijkende afspraken zijn gemaakt. De informatievoorziening via Mijnpensioenoverzicht.nl wordt voor een bredere doelgroep verbeterd, ook stellen die voor inwerkingtreding van het wetsvoorstel zijn gescheiden, een formulier voor verdeling aan de betreffende pensioenuitvoerder(s) hebben gestuurd en waar nog geen sprake is van pensionering krijgen inzicht in de gevolgen van hun scheiding.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Verbetering van de pensioenverdeling (uniform en eerlijker), en verbetering van het inzicht in het pensioeninkomen en handelingsperspectief van partners na een scheiding.

Waarop kunt u reageren

Het doel van deze consultatie is tweeledig:
1. Iedereen te informeren over het voorontwerp
2. Het verzamelen van reacties over de inhoud van het voorontwerp

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

  • IAK

    Beantwoording IAK vragen Besluit pensioenverdeling bij scheiding 2021

Externe bronnen

Grondslag Pensioenwet

Bron: wetten.overheid.nl