Wijzigingsbesluit minimale hoeveelheid hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie

De EU richtlijn hernieuwbare energie (RED II) bevat een verplichting voor lidstaten om een hoeveelheid hernieuwbare energie voor te schrijven bij ingrijpende renovatie. Dit draagt bij aan het vergroten van de inzet van energie uit hernieuwbare bronnen en de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Het ministerie van BZK bereidt de implementatie van deze regelgeving voor en brengt deze nu in consultatie.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 10-12-2020
Einddatum consultatie 10-01-2021
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Keten-ID 10704
Onderwerpen Energie Bouwen en verbouwen

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Projectontwikkelaars, gebouweigenaren, architecten, installateurs en het bevoegd gezag zijn allen betrokken partijen die invulling kunnen geven aan hoe te voldoen aan de verplichting.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De gevolgen voor burgers, bedrijven, het bevoegd gezag en het milieu zijn als volgt:

Burgers en bedrijven
Volgens het effectenonderzoek van SIRA Consulting stijgt de totale eenmalige regeldruk voor burgers en bedrijven met gemiddeld tussen € 0,35 miljoen en € 5,7 miljoen per jaar. De voornaamste lastentoename vloeit voort uit de investeringskosten voor de aanschaf van PV-panelen en/of een warmtepomp. De bandbreedte is ruim, omdat de schattingen van het aantal situaties waarop minimumeis van toepassing is sterk uiteenlopen. De inschatting van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties is echter dat het aantal situaties in de praktijk aan de onderkant van deze bandbreedte zal zitten. Daarnaast is de inschatting volgens het effectenonderzoek dat minimaal 45% van de regeldruk bedrijfseigen is. Dit betekent dat minimaal 45% van de investeringen ook gedaan zouden zijn als de regelgeving niet was gewijzigd. De verplichting voor een minimum hoeveelheid hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie levert ook baten op. De terugverdientijd van PV-panelen, de maatgevende techniek om te hoogte van deze eis te bepalen, is gemiddeld zeven tot twaalf jaar bij eengezinswoningen, zes tot negen jaar bij gebouwen met meergezinswoningen elf tot twintig jaar bij utiliteitsgebouwen.

Bevoegd gezag
Het structurele effect voor de bestuurlijke lasten van gemeenten is naar verwachting verwaarloosbaar.

Milieu
Het invoeren van de onderhavige wijziging geeft zekerheid aan projectontwikkelaars en gebouweigenaren over de energetische kwaliteit van een gebouw en heeft een positief effect op het milieu.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met 10 januari 2021 via deze website reageren op het gehele besluit en de nota van toelichting.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Effectentoetsen
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten