Besluit experimenten pensioenregeling voor zelfstandigen

De regering acht het wenselijk om te bezien hoe de pensioenopbouw onder zelfstandigen kan worden gestimuleerd. Eén van de oplossingsrichtingen die wordt verkend is het – via experimenten – (breder) mogelijk maken van pensioenopbouw in de tweede pijler voor zelfstandigen. Het Besluit experiment pensioenregeling zelfstandigen stelt nadere regels met betrekking tot het doen van een dergelijk experiment.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 5 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: