Besluit experimenten pensioenregeling voor zelfstandigen

De regering acht het wenselijk om te bezien hoe de pensioenopbouw onder zelfstandigen kan worden gestimuleerd. Eén van de oplossingsrichtingen die wordt verkend is het – via experimenten – (breder) mogelijk maken van pensioenopbouw in de tweede pijler voor zelfstandigen. Het Besluit experiment pensioenregeling zelfstandigen stelt nadere regels met betrekking tot het doen van een dergelijk experiment.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 02-04-2022
Einddatum consultatie 30-04-2022
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Keten-ID 13619
Onderwerpen Ouderen

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Zelfstandigen, werkgevers, sociale partners, pensioenuitvoerders, toezichthouders (DNB en AFM) en Belastingdienst.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Met de experimenten kan worden onderzocht of en op welke manier en met welke instrumenten – binnen de kaders van de tweede pijler – een goede en passende pensioenvoorziening aan zelfstandigen kan worden geboden. Door middel van experimenten kan proefondervindelijk worden vastgesteld of een bepaald instrument of werkwijze een bijdrage kan leveren aan het oplossen van het niet of beperkt pensioensparen door zelfstandigen.

Waarop kunt u reageren

Ter internetconsultatie ligt de concept-besluittekst en de daarbij behorende artikelsgewijze en algemene toelichting. U kunt op alle onderdelen reageren.

Downloads

Effectentoetsen
Toelichting op IAK vragen