Wijziging Besluit BRP & Besluit bap BES

Het ontwerpbesluit wijzigt enkele onderdelen van het Besluit basisregistratie personen ter bevordering van de goede uitvoering van dat besluit en herstelt enige omissies. Ook wordt het Besluit basisadministraties persoonsgegevens BES aangepast in verband met het opnemen van een regeling voor het registreren van levenloos geboren kinderen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 08-02-2021
Einddatum consultatie 08-03-2021
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Keten-ID 11683
Onderwerpen Gemeenten Rijksoverheid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

- gemeenten, openbare lichamen in de BES;
- aangewezen bestuursorganen (abo’s);
- overheidsorganen en derden aan wie gegevens verstrekt worden uit de BRP en PIVA;
- ministerie van BZK;
- burgers.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Zie de beantwoording van vraag 7 uit het IAK in bijgevoegd document.

Waarop kunt u reageren

U kunt reageren op het ontwerpbesluit en de ontwerpnota van toelichting.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Besluit basisregistratie personen

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Besluit basisadministraties persoonsgegevens BES

Bron: wetten.overheid.nl