Statiegeld op blikjes, Besluit maatregelen metalen drankverpakkingen

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een besluit Metalen Drankverpakkingen voor. Blikjes komen vaak voor in het zwerfafval. Het kabinet en de Kamer hebben de ambitie om de hoeveelheid blikjes in het zwerfafval terug te dringen, en dit besluit is onderdeel van dat beleid. Door dit Besluit wordt het mogelijk om statiegeld te verplichten op blikjes waarin drank verpakt is. Met statiegeld kan een afname van de hoeveelheid blikjes in het zwerfafval worden bereikt van 70%-90%.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 12-10-2020
Einddatum consultatie 09-11-2020
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Keten-ID 11796
Onderwerpen Afval Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

• Producenten kunnen op basis van dit Besluit worden verplicht om een statiegeldsysteem voor blikjes te organiseren en 90% van de blikjes gescheiden in te zamelen.
• Burger betalen statiegeld en krijgen dit na inlevering van het blikje weer terug. De minimale hoogte van het statiegeld wordt op een later moment vastgesteld.
• Overheden hebben lagere kosten aan het opruimen van het zwerfafval, naar verwachting circa 50 miljoen.

Het doel van dit Besluit is om statiegeld op blikjes te kunnen verplichten voor producenten. Naar verwachting kan daarmee een reductie van 70% à 90% van blikjes in het zwerfafval bereikt worden.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Met het Besluit wordt het mogelijk om producenten te verplichten statiegeld in te voeren voor blikjes. Wanneer het gestelde doel van 70-90% zwerfafvalreductie niet wordt bereikt, wordt in 2021 besloten tot het invoeren van statiegeld op blik. Die regeling verplicht dan producenten om statiegeld te heffen op verkochte blikjes en om deze blikjes na gebruik weer in te nemen en het statiegeld uit te keren. Deze regeling kent geen innameplicht voor verkooppunten. Het is aan producenten om een systeem op te zetten waarmee 90% van de blikjes ingezameld wordt. De minimale hoogte van het statiegeld wordt in een afzonderlijk regeling vastgelegd. Doel van de regeling is een afname van de hoeveelheid blikjes in het zwerfafval.

Ter informatie: Tot het invoeren van statiegeld op plastic flesjes is reeds besloten. Dit systeem treedt op 1 juli 2021 werking. De beoogde regelgeving voor blik is vergelijkbaar en kent eenzelfde opzet en verantwoordelijkheidsverdeling.

Waarop kunt u reageren

U kunt tot en met 9 november 2020 via deze website reageren op dit Besluit en de toelichting.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

Externe bronnen

Brief naar Tweede Kamer

Bron: www.rijksoverheid.nl

Maatregelen metalen drankverpakkingen

Bron: www.rijksoverheid.nl

publicatie in het Staatsblad

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl

publicatie in het Staatsblad

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl