Besluit abonnementstarief Wmo 2020 en bevoegdheid kwijtschelding CAK bij tekortkomingen keten

Dit besluit regelt de verdere invoering van een abonnementstarief van €19 per maand voor een belangrijk gedeelte van de Wmo-voorzieningen. Verder wordt de bijdrage voor een persoonsgebonden budget voor beschermd wonen onder de intramurale bijdragesystematiek gebracht.
Ten slotte worden maatregelen genomen voor het verminderen van negatieve financiële effecten voor cliënten die het gevolg zijn van stapelfacturen van het CAK die buiten de schuld van de cliënt om zijn ontstaan.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 22-03-2019
Einddatum consultatie 17-04-2019
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Onderwerpen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Cliënten maatschappelijke ondersteuning, Wlz-verzekerden die zorg ontvangen, gemeenten, zorgkantoren, het CAK, zorgaanbieders.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Met het abonnementstarief voor maatschappelijke ondersteuning worden administratieve lasten voor gemeenten en cliënten en de kans op stapelfacturen van het CAK verminderd. Het eventuele optreden van stapelfacturen in het geval van een herziening van de eigen bijdrage voor de Wmo 2015 en Wlz verder teruggedrongen: deze mogen maar tot maximaal 1 jaar teruggaan indien ze zijn ontstaan door een ernstige tekortkoming van het CAK of een van zijn ketenpartners. Daarnaast kan de bijdrage in bijzondere gevallen nog verder worden gematigd of helemaal worden kwijtgescholden.
De overheid derft inkomen vanwege de verlaagde eigen bijdrage. Deze kosten moeten door de algemene middelen worden gedekt.
Cliënten met een pgb beschermd wonen of opvang (enkele tientallen landelijk) gaan een intramurale eigen bijdrage betalen. Voor deze cliënten gaat de eigen bijdrage omhoog.

Waarop kunt u reageren

De tekst van de algemene maatregel van bestuur en de bijbehorende toelichting.

Downloads

  • Concept regeling

    Besluit abonnementstarief Wmo 2020 en bevoegdheid kwijtschelding CAK bij tekortkomingen keten

  • Ontwerp toelichting

    Toelichting besluit abonnementstarief Wmo 2020 en bevoegdheid kwijtschelding CAK bij tekortkomingen keten

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Grondslag Wet langdurige zorg

Bron: wetten.overheid.nl

Grondslag Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Besluit langdurige zorg

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Uitvoeringsbesluit Wmo 2015

Bron: wetten.overheid.nl