Ontwerpbesluit aanlevertermijn cliënt en zorggegevens

Met dit besluit wordt in het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 een uiterlijke aanlevertermijn voor de cliënt- en zorggegevens geïntroduceerd. Met de wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 wordt beoogd dat cliënten zo spoedig mogelijk een factuur ontvangen voor de verschuldigde eigen bijdrage. Er worden ook enkele technische wijzingen in het Besluit langdurige zorg doorgevoerd.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 13-06-2017
Einddatum consultatie 12-07-2017
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Onderwerpen Ouderen

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Met de wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 wordt beoogd dat cliënten zo spoedig mogelijk een factuur ontvangen voor de verschuldigde eigen bijdrage. Het streven is dat cliënten iedere periode een factuur ontvangen. Zo wordt het aantal zogenoemde ‘stapelfacturen’ teruggedrongen. Daarnaast wordt het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 op enkele punten verduidelijkt zodat deze de uitvoeringspraktijk beter weerspiegelt en worden enkele technische wijzingen in het Besluit langdurige zorg doorgevoerd.

Het is van groot belang dat de cliënt de factuur voor de Wmo-ondersteuning van het CAK tijdig ontvangt. Er zijn echter diverse oorzaken waardoor dit niet altijd mogelijk is. Dit heeft als gevolg dat het CAK de klant een factuur moet sturen waarop de bijdrage voor twee of meer perioden van vier weken in rekening wordt gebracht, een zogenaamde stapelfactuur. Circa 9,4% van de 420.000 facturen over 2016 die het CAK elke vier weken heeft verstuurd, waren stapelfacturen. Cliënten kunnen hierdoor geconfronteerd worden met forse rekeningen. Dit is onwenselijk.

Dit besluit is opgesteld naar aanleiding van de aangenomen motie Van Dijk en Potters (Kamerstukken II 2015/16, 29 538, nr. 209).
Hierin constateerden die kamerleden dat er sprake is van stapelfacturen voor cliënten die zorg of ondersteuning uit de Wmo 2015 ontvangen en dat deze ontstaan door late gegevensuitwisseling tussen gemeenten, CAK en aanbieders. In de motie werd de regering verzocht te onderzoeken of een maximale aanlevertermijn voor gemeenten en een kortere vaststellingtermijn van het CAK mogelijk is.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Gemeenten, aanbieders van Wmo-zorg, CAK en Wmo-cliënten.

Verwachte effecten van de regeling

De opdracht voor gemeentebesturen om zorg te dragen voor maatschappelijke ondersteuning en voor de kwaliteit en continuïteit van voorzieningen binnen dit kader, blijft met dit besluit ongewijzigd. Het besluit heeft daarom geen financiële gevolgen voor gemeenten.
Voor gemeenten zal het wel noodzakelijk zijn om met zorgaanbieders contractuele afspraken over aanlevertermijnen te maken of aan te scherpen én om hierop te gaan handhaven.

Met het besluit daalt de regeldruk voor aanbieders die in opdracht van meerdere gemeenten voorzieningen verstrekken aan Wmo-cliënten. Het aantal verschillende gemeentelijke regels voor aanbieders neemt af omdat de aanlevertermijn in alle gemeenten gelijk is. Wel zullen zorgaanbieders mogelijk hun processen aan moeten passen om zo de gegevens tijdig aan te kunnen leveren.

Doel van de consultatie

Het doel van de consultatie is om belanghebbenden in de gelegenheid te stellen hun visie op het gewijzigde besluit te geven. Belanghebbenden kunnen aangeven of het besluit in hun ogen effectief en haalbaar is.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

U kunt reageren op alle te wijzigen onderdelen van de besluiten.

Meer informatie