Bekostigingsbesluit WVO 2020

Deze AMvB vloeit voort uit het wetsvoorstel vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs. Door deze vereenvoudiging wordt de meerjarige financiële planning door schoolbesturen verbeterd, de onbedoelde sturing verminderd en de transparantie vergroot. Via een speciaal daarvoor ontwikkelde informatietool op www.rijksoverheid.nl/vereenvoudigingbekostigingvo krijgen scholen inzicht in wat de vereenvoudiging van de bekostiging voor hun situatie betekent.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 18-02-2020
Einddatum consultatie 18-03-2020
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Keten-ID 8374
Onderwerpen Voortgezet onderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Schoolbesturen, schoolleiders, medezeggenschapsraden en raden van toezicht

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De bekostiging van het voortgezet onderwijs wordt vereenvoudigd, waardoor de doelgroepen beter (meerjarig) financieel kunnen plannen. De hoogte van de bekostiging per schoolbestuur kan hierdoor veranderen.

Waarop kunt u reageren

De wijze waarop het vereenvoudigde bekostigingsmodel, zoals toegelicht op www.rijksoverheid.nl/vereenvoudigingbekostigingvo, in deze AMvB is uitgewerkt.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen