Aanpassing Regeling basisnet ivm verkleinen plasbrandaandachtsgebied langs enkele Rijkswegen

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) past de Regeling basisnet aan. In de wet vervoer gevaarlijke stoffen en de Regeling basisnet is geen rekening gehouden met wegen met parallelrijbanen voor lokaal verkeer. Daardoor ondervinden gemeenten die willen bouwen binnen een strook van 30 meter langs dergelijke parallelrijbaan, ruimtelijke beperkingen en moeten eigenaren van nieuwe gebouwen in die strook extra kosten maken voor het treffen van brandwerende veiligheidsvoorzieningen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 11-08-2016
Einddatum consultatie 08-09-2016
Status Regeling in werking getreden
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Onderwerpen Netwerken

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Doel is het opheffen van de ruimtelijke beperkingen voor het ruimtelijk gebruik van de strook van 30 meter langs wegen waarop doorgaande verkeersstromen op de hoofdrijbaan (zullen) worden gescheiden van lokale verkeersstromen op de parallelrijbaan, alsmede van de verplichting om extra brandwerende voorzieningen aan te brengen aan nieuwe gebouwen in deze strook.

De ruimtelijke beperkingen en de extra kosten voor brandwerende veiligheidsvoorzieningen worden, gezien de zeer geringe kans op een ongeluk met brandbare vloeistoffen op een parallelrijbaan voor lokaal verkeer, disproportioneel gezien.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Gemeenten: geen beperkingen meer voor het ruimtelijk gebruik van de strook van 30 meter langs de parallelrijbanen;

Projectontwikkelaars/gebouweigenaren: geen kosten meer voor het aanbrengen van brandwerende voorzieningen;

Omwonenden: hoewel de kans op een ongeluk op een parallelrijbaan voor lokaal vervoer waarbij brandbare vloeistoffen vrijkomen, zeer klein is, is een dergelijk ongeluk niet volledig uit te sluiten.

Verwachte effecten van de regeling

Het gebruik van de strook van 30 meter langs de betreffende parallelrijbanen voor nieuwbouw zonder extra kosten voor het aanbrengen van brandwerende voorzieningen.

Doel van de consultatie

Doel van deze consultatie is betrokkenen de gelegenheid te geven te reageren op dit voornemen.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

1. Op het voornemen tot aanpassing van de Regeling basisnet en de bijbehorende nota van toelichting.

2. Op de criteria die worden gehanteerd om wegen aan te wijzen waarop doorgaande verkeersstromen op de hoofdrijbaan NIET worden gescheiden van lokale verkeersstromen op de parallelrijbaan en waarop de voorgenomen aanpassing van de Regeling NIET van toepassing is:
• parallelrijbanen dienen om doorgaande vervoersstromen onderling van elkaar te scheiden;
• verbindingsbogen tussen twee autowegen komen uit op de parallelbanen.;
• parallelrijbaan dient als omrijroute voor een verderop in de weg gelegen tunnel met beperkingen voor het vervoer van brandbare vloeistoffen;
• parallelrijbaan ontsluit de herkomst- of bestemminglocaties van brandbare vloeistoffen.

3. Op de wijze waarop de bovengenoemde criteria zijn toegepast leidend tot de aanwijzing van de volgende wegen waarop de voorgenomen aanpassing van de Regeling WEL van toepassing is:
• A2 tussen Batadorp en Leenderheide;
• A4 tussen De Hoek en Hoofddorp;
• A16 tussen Terbregseplein en Ridderkerk Noord;
• Ring A10-Zuid tussen De Nieuwe Meer en Amstel.

Meer informatie