Wijziging Awgb en WvSr t.a.v. seksuele gerichtheid en genderidentiteit

Dit concept-wetsvoorstel beoogt de term ‘hetero- of homoseksuele gerichtheid’ in de Algemene wet gelijke behandeling (Awgb) en in het Wetboek van Strafrecht (WvSr) te vervangen door de term ‘seksuele gerichtheid’. Ook wordt voorgesteld om de strafrechtelijke bescherming van intersekse personen en transgender personen te verbeteren door in het WvSr groepsbelediging op grond van genderidentiteit, genderexpressie en geslachtskenmerken te verbieden.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 29-09-2020
Einddatum consultatie 30-11-2020
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Justitie en Veiligheid
Keten-ID 10853
Onderwerpen Burgerlijk recht Strafrecht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Personen die behoren tot de LHBTI-gemeenschap en daaraan gerelateerde belangenverenigingen zoals COC, TNN en NNID. Dit voorstel is ook van belang voor werkgevers, onderwijsinstellingen en dienstverleners, alsook instanties en beroepsgroepen die betrokken zijn bij de opsporing, vervolging of berechting van strafrechtelijke discriminatiebepalingen en de handhaving van het verbod van onderscheid op grond van seksuele gerichtheid in de Awgb. Het gaat dan om politie, openbaar ministerie, rechters, advocaten, de antidiscriminatievoorzieningen en het College voor de rechten van de mens.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Met de hantering van de term ‘seksuele gerichtheid’ wordt verwacht dat gevallen van (ervaren) discriminatie op grond van een seksuele gerichtheid die niet als heteroseksueel of homoseksueel te kwalificeren valt makkelijker worden voorgelegd aan of besproken met werkgevers, onderwijsinstellingen of dienstverleners, nu de terminologie beter aansluit bij wat maatschappelijk gangbaar is.
De toevoeging van de discriminatiegrond ‘geslachtskenmerken, genderidentiteit of genderexpressie’ aan de artikelen 137c en 137e Sr levert een verruiming op van het beschermingsbereik van beide discriminatiedelicten, waardoor ook intersekse personen en transgender personen beschermd worden tegen groepsbelediging.

Waarop kunt u reageren

De consultatie vindt plaats om burgers, bedrijven en organisaties te informeren over wetgeving in voorbereiding en om hen de gelegenheid te bieden een reactie te geven op het voorstel. U kunt reageren op alle onderdelen van het wetsvoorstel en de toelichting.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Algemene wet gelijke behandeling

Bron: wetten.overheid.nl

Te wijzigen regeling Wetboek van strafrecht

Bron: wetten.overheid.nl