Wet bestuursrechtelijke aanpak online kinderpornografisch materiaal

Dit wetsvoorstel is erop gericht het internet te schonen van online kinderpornografisch materiaal. Het wetsvoorstel maakt het mogelijk om bestuursrechtelijk op te treden tegen aanbieders van communicatiediensten die, vaak ongewild, betrokken zijn bij de opslag of doorgifte van online kinderpornografisch materiaal, maar toch nalaten daar (vrijwillig en tijdig) tegen op te treden.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 16-02-2021
Einddatum consultatie 13-04-2021
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Criminaliteit

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Burgers
Aanbieders van communicatiediensten

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het wordt mogelijk om aan aanbieders van communicatiediensten een bindende aanwijzing te geven. De aanwijzing houdt het bevel in om online kinderpornografisch materiaal binnen een korte termijn ontoegankelijk te maken, zodat het niet meer mogelijk is om dit materiaal te benaderen. Naleving van deze verplichting kan worden afgedwongen met een last onder dwangsom en een bestuurlijke boete. Als een bestuurlijke boete is opgelegd wegens het stelselmatig nalaten opvolging te geven aan een aanwijzing, wordt dit openbaar gemaakt. Voorts worden aanbieders van hostingdiensten verplicht passende en evenredige maatregelen te treffen om de opslag en doorgifte van online kinderpornografisch materiaal te beperken.

De in dit wetsvoorstel voorgestelde taken en bevoegdheden worden belegd bij een nieuw op te richten zelfstandig bestuursorgaan: de Autoriteit aanpak online kinderpornografisch materiaal.

Waarop kunt u reageren

Er kan worden gereageerd op het gehele voorstel van wet en de gehele toelichting.

Downloads