Invoering persoonsregisters

In het Arbobesluit wordt voor bepaalde typen beroepsbeoefenaren de verplichting ingevoerd om door de Minister van SZW te zijn geregistreerd in een persoonsregister. De uitoefening van de betreffende beroepen is slechts toegestaan indien de beroepsbeoefenaar in het bezit is van een geldig registratiebewijs.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 04-06-2018
Einddatum consultatie 09-07-2018
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Onderwerpen Arbeidsomstandigheden

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De AMvB introduceert de registratieverplichting voor kraanmachinisten, vuurwerkdeskundigen, duikerartsen, personen die werken met explosieve stoffen (schietmeesters, springmeesters en personen die werken bij opsporingsbedrijven) en gasdeskundigen tankschepen.
Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Verwacht effect is dat via de ingevoerde registratieverplichting de desbetreffende beroepsbeoefenaren over de vereiste kennis en ervaring beschikken om gezond en veilig werk te borgen.

Waarop kunt u reageren

Het doel van deze consultatie is tweeledig:
1. Het informeren van de samenleving over de voorgestelde wijziging van het Arbobesluit;
2. Het verzamelen van reacties op de inhoud van het voorstel (onder andere wat betreft de ingeschatte bedrijfseffecten en de overgangsbepaling).

U kunt reageren op alle onderdelen.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Effectentoetsen
Toelichting op IAK vragen