Besluit invoering bepalingen omtrent de toets anderstalig onderwijs

Met het wetsvoorstel taal en toegankelijkheid wordt de instemming voor het verzorgen van een opleiding in een andere taal dan het Nederlands geregeld. Een aantal aspecten worden met onderhavig besluit nader uitgewerkt. Het gaat hier om aspecten met betrekking de voorwaarden die kunnen worden gesteld voordat de instemming kan worden verleend en met betrekking tot de beoordeling of sprake is van een nieuwe opleiding ivm de instemming.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 27-11-2020
Einddatum consultatie 24-12-2020
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Keten-ID 12173
Onderwerpen Hoger onderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Hoger onderwijsinstellingen, studenten hoger onderwijs

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De gevolgen voor betrokkenen vloeien met name voort uit het onderliggende wetsvoorstel. Deze gevolgen krijgen concrete vorm met de invulling in deze amvb.

Waarop kunt u reageren

Belangstellenden kunnen hun reactie geven op de amvb inclusief de nota van toelichting.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen